Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Vladimír Šimo PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Potenciál na zachovanie hypoxických a anoxických eventov a ich účinkov na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
Evaluating preservation potential of benthic responses to hypoxic and anoxic events in the fossil record
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam PhD.
Doba trvania: 1.11.2018 - 30.6.2022
* Potenciál na zachovanie hypoxických eventov a ich účinok na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
Preservation potential and effects of hypoxic events on benthic communities in the fossil record
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
* Sedimentárne paleoprostredia a transportno-depozičné mechanizmy v paleogénnych súvrstviach Centrálnych Západných Karpát
Sedimentary paleoenvironments and transport-depositional mechanisms in the Paleogene formations of the Central Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Starek Dušan PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ