Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Anna Bertová PhD.

National projects

* GLYCO4BIO - Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications

Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Ing. Sulová Zdena DrSc.

* A new insight at isothiocyanates as substances interfering with the homeostasis of neoplastically transformed cells

Nový pohľad na izotiokyanáty ako látky zasahujúce do homeostázy neoplasticky transformovaných buniek

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Imrichová Denisa PhD.

* -

Špecifické zmeny v expresii niektorých génov zahrnuté v rozvoji rezistencie leukemických buniek voči xenobiotikám

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: prof. Ing. Breier Albert DrSc.

* RETATGZPP - Use of recombinant enzymes with thioglucosidase activity for the transformation of plant glucosinolates and their analogues into biologically active substances with preventive and suppressive effect on neoplasia development

Využitie rekombinantných enzýmov s tioglukozidázovou aktivitou na transformáciu rastlinných glukozinolátov a ich analógov na biologicky aktívne látky s preventívnym a supresívnym účinkom na rozvoj neoplázie.

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: RNDr. Imrichová Denisa PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver