Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • BAHNA, Miloslav - HOFREITER, Roman - GYÁRFÁŠOVÁ, Oľga - ZAGRAPAN, Jozef. Medzi Východom a Západom : prípad Slovensko. Recenzenti Roman Džambazovič, Robert Klobucký, Ivan Chorvát, Daniel Gerbery, Silvia Miháliková, Peter Spáč. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021. 224 s. ISBN 978-80-89897-30-8 (APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research) Type: AAB
  • BAHNA, Miloslav. The intergenerational social mobility of internationally mobile students: The status attainment of returnees from abroad compared with non-returnees. In Population, Space and Place, 2021, vol. 27, no. 6, art. no. e2349. (2020: 3.814 - IF, Q1 - JCR, 1.398 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1544-8444. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/psp.2425 Type: ADCA
  • BAHNA, Miloslav. From compliance to ignorance: The far right in the first year of the pandemic. In Ľudia a spoločnosť v čase pandémie: Multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021, s. 2. ISBN 978-80-89897-31-5. Dostupné na internete: http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3180_attach_People%20and%20Society%20in%20Times%20of%20the%20Pandemic%20-%20Book%20of%20Abstracts.pdf (Ľudia a spoločnosť v čase pandémie : multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca) Type: AFH
  • Ľudia a spoločnosť v čase pandémie: Multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca : kniha abstraktov = People and Society in Times of the Pandemic: A multidisciplinary on-line conference dedicated to all aspects of impacts of the COVID-19 pandemic on societies and individuals: book of abstracts [elektronický zdroj]. Zostavili: Miloslav Bahna, Robert Klobucký, Barbara Lášticová, Marianna Mrva, Xenia Daniela Poslon. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021. 29 s. Dostupné na internete: http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3180_attach_People%20and%20Society%20in%20Times%20of%20the%20Pandemic%20-%20Book%20of%20Abstracts.pdf. ISBN 978-80-89897-31-5 (Ľudia a spoločnosť v čase pandémie : multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca) Type: FAI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus