Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Ing. Miloslav Bahna PhD.

International projects

ENIS - European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice

Európska sieť o medzinárodnej mobilite študentov: Spájanie výskumu a praxe

Duration: 5.10.2021 - 4.10.2025
Program: COST
Project leader: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.


National projects

Close relatives? Slovakia and Czechia in the context of international comparative research 100 years since the Czechoslovak republic

Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Project leader: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.

International student mobility, cultural capital and inter-generational social mobility: Strategies and unintended consequences

Medzinárodná mobilita študentov, kultúrny kapitál a medzigeneračná sociálna mobilita: Vedomé stratégie a nezamýšľané dôsledky

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver