Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

PhDr. Klaudia Daňová, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • DAŇOVÁ, Klaudia. Záchranný výskum v areáli Kaštieľa vo Veľkej Mani = The rescue excavation in the area of the Manor in Veľká Maňa. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 49-50. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0146/18 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt) Type: AEDA
  • DAŇOVÁ, Klaudia - CHEBEN, Michal. Včasnostredoveké obydlie zo Zbehov = The Early Mediaeval dwelling from Zbehy. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 27-34. ISBN 978-80-223-5389-2. (VEGA č. 2/0025/22 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou) Type: AEDA
  • DAŇOVÁ, Klaudia. Druhá etapa výskumu líniovej stavby Galanta-Štúrovo = The second excavation on the linear structure of Galanta-Šúrovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 47-49. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0146/18 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt) Type: AEDA
  • DAŇOVÁ, Klaudia. Pata - RD p. č. 4222/39 : VS 20613. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 21 s. Type: GII
  • DAŇOVÁ, Klaudia - BENEDIKOVÁ, Lucia - KOVÁR, Branislav. Lubina : VS 20817. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 83 l. Type: GII
  • DAŇOVÁ, Klaudia. Pata - RD p.č. 4222/37 : VS 20612. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 21 s. Type: GII
  • DAŇOVÁ, Klaudia - DAŇOVÁ, Miroslava. Prieskum v koryte Dunaja prekvapil. In Informátor : Revue slovenských archeológov. XXXII/2021/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2021, s. 18. ISBN 978-80-974149-0-0. Type: GII
  • DAŇOVÁ, Miroslava - DAŇOVÁ, Klaudia. The Danube has prepared a surprise for us. In Potopljena baština Nr. 11 : Godišnjak Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru. - Zadar : Medunarodni centar za podvodnu arheologiju, 2020, p. 36-40. ISSN 1848-2442. (VEGA č. 2/0146/18 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt) Type: AECA
  • Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. Zostavili Ivan Cheben, Klaudia Daňová. Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022. 280 s. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X Type: FAI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus