Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Martin Nosko PhD.

International projects

ECO4ALL - EU Circular Economy Network for All: Consumer Protection through reducing, reusing, repairing

Sieť obehového hospodárstva EÚ pre všetkých: Ochrana spotrebiteľa prostredníctvom zníženia, opätovného použitia, opravy

Duration: 7.11.2023 - 6.11.2027
Program: COST
Project leader: Ing. Nosko Martin PhD.


National projects

* Metal-ceramic skeleton for application purposes

Kovo-keramický skelet pre aplikačné účely

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Opálek Andrej PhD.

KREATEDU - System program for complex knowledge and critical thinking in the form of experiential education

Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania

Duration: 1.9.2021 - 31.12.2024
Program: Iné projekty
Project leader: Ing. Nosko Martin PhD.

DULAWELD - Investigation of the dual laser beam energy distribution on the microstructure and properties of duplex steels welded joints

Výskum vplyvu zmeny rozloženia energie duálneho laserového lúča na výsledné vlastnosti zvarových spojov duplexných ocelí

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Ing. Nosko Martin PhD.

* Development of ultrasensitive printed (bio)sensors using kitchen waste

Vývoj ultracitlivých tlačených (bio)senzorov s využitím kuchynského odpadu

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: Ing. Opálková Šišková Alena PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver