Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Publications

doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BARTEKOVÁ, Monika** - ADAMEOVÁ, Adriana - GÖRBE, Anikó - FERENCZYOVÁ, Kristína - PECHÁŇOVÁ, Oľga - LAZOU, Antigone - DHALLA, Naranjan S. - FERDINANDY, Péter - GIRICZ, Zoltán**. Natural and synthetic antioxidants targeting cardiac oxidative stress and redox signaling in cardiometabolic diseases. In Free Radical Biology and Medicine, 2021, vol. 169, p. 446-477. (2020: 7.376 - IF, Q1 - JCR, 1.912 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0891-5849. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2021.03.045 (2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií) Type: ADCA
  Citations:
  [1.2] DAIBER, Andreas - ANDREADOU, Ioanna - SCHULZ, Rainer - HAUSENLOY, Derek J. Special issue “Implications of oxidative stress and redox biochemistry for heart disease and cardioprotection The EU-CARDIOPROTECTION COST action (CA16225)”. In Free Radical Biology and Medicine. ISSN 08915849, 2021-08-01, 171, pp. 314-318., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] GONZÁLEZ-HEDSTRÖM, Daniel - DE LA FUENTE-FERNÁNDEZ, María - PRIEGO, Teresa - MARTÍN, Ana Isabel - AMOR, Sara - LÓPEZ-CALDERÓN, Asunción - INAREJOS-GARCÍA, Antonio Manuel - GARCÍA-VILLALÓN, Ángel Luís - GRANADO, Miriam. Addition of olive leaf extract to a mixture of algae and extra virgin olive oils decreases fatty acid oxidation and synergically attenuates age-induced hypertension, sarcopenia and insulin resistance in rats. In Antioxidants, 2021-07-01, 10, 7, pp., Registrované v: SCOPUS
 • BOŤANSKÁ, Barbora - BARTEKOVÁ, Monika - FERENCZYOVÁ, Kristína - FOGARASSYOVÁ, Mária - KINDERNAY, Lucia - BARANČÍK, Miroslav**. Matrix Metalloproteinases and Their Role in Mechanisms Underlying Effects of Quercetin on Heart Function in Aged Zucker Diabetic Fatty Rats. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, art. no. 4457. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22094457 (VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. ITMS: 26220120062 : Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v meniacich sa podmienkach prostredia) Type: ADCA
 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KINDERNAY, Lucia - VLKOVIČOVÁ, Jana - KALOČAYOVÁ, Barbora - RAJTÍK, Tomáš - BARTEKOVÁ, Monika**. Pharmacology of Catechins in Ischemia-Reperfusion Injury of the Heart. In Antioxidants, 2021, vol. 10, art. no. 1390. (2020: 6.312 - IF, Q1 - JCR, 1.067 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-3921. Dostupné na internete: https://doi.org/10.3390/antiox10091390 (2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. COST Action CA 17129 : CardioRNA - Katalýza transkriptomického výskumu kardiovaskulárnych ochorení) Type: ADMA
 • JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - KOLLÁROVÁ, Marta - BALIŠ, Peter - FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - BARTEKOVÁ, Monika - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - RADOŠINSKÁ, Jana**. Beneficial Effect of Quercetin on Erythrocyte Properties in Type 2 Diabetic Rats. In Molecules, 2021, vol. 26, art. no. 4868. (2020: 4.411 - IF, Q2 - JCR, 0.782 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na internete: https://doi.org/10.3390/molecules26164868 (2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Type: ADCA
 • KOLLÁROVÁ, Marta - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - RADOŠINSKÁ, Dominika - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - BARTEKOVÁ, Monika - BARANČÍK, Miroslav - RADOŠINSKÁ, Jana. The effect of age and hypertension on activity of circulating matrix metalloproteinases (MMP-2 and MMP-9) in rats = Vplyv veku a hypertenzie na aktivitu cirkulujúcich matrixových metaloproteináz (MMP-2 a MMP-9) u potkanov. In Cardiology Letters, 2021, vol. 30, no. 2, p. 111–118. (2020: 0.115 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655. (APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Type: ADNB
 • MAKKOS, András - ÁGG, Bence - VARGA, Zoltán V. - GIRICZ, Zoltán - GYÖNGYÖSI, Mariann - LUKOVIC, Dominika - SCHULZ, Rainer - BARTEKOVÁ, Monika - GÖRBE, Anikó** - FERDINANDY, Péter**. Molecular Network Approach Reveals Rictor as a Central Target of Cardiac ProtectomiRs. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, iss. 17, art. no. 9539. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: https://doi.org/10.3390/ijms22179539 (2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus