Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

doc. RNDr. Monika Barteková PhD.

International projects

CardioRNA - Catalysing transcriptomic research in cardiovascular disease

Katalýza transkriptomického výskumu kardiovaskulárnych ochorení

Duration: 3.10.2018 - 2.10.2022
Program: COST
Project leader: doc. RNDr. Barteková Monika PhD.


National projects

CARDIOPROT - New aspects of cardioprotection by natural antioxidants: role of ageing and lifestyle-related comorbidities

Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: doc. RNDr. Barteková Monika PhD.

Study of new mechanisms of cardioprotection against ischemia-reperfusion injury of the heart: role of extracellular vesicles, non-coding RNAs and impact of metabolic co-morbidities on these mechanisms

Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Barteková Monika PhD.

* The role of macroautophagy and chaperone-mediated autophagy (CMA) in the responses and adaptation of animal cells to doxorubicin-induced effects

Úloha makroautofágie a autofágie sprostredkovanej šaperónmi (CMA) v odpovediach a v adaptácii živočíšnych buniek na účinky vyvolané pôsobením doxorubicínu

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Barančík Miroslav DrSc.

* The role of matrix metalloproteinases in pathophysiology of cardiovascular system diseases and their relation to cellular redox signaling.

Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii.

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Project leader: RNDr. Barančík Miroslav DrSc.

Projects total: 5

Note: * cosolver