Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Diana Fedunová PhD.

International projects

* ANOMATY - Interactions of nanoparticles with amyloid fibrils: from therapy to nanomaterials

Interakcie amyloidných fibríl a nanočastíc pre biomedicínske, biochemické a inžinierske aplikácie

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: doc. RNDr. Gažová Zuzana DrSc.


National projects

-

Iónové kvapaliny a hlboko eutektické zmesi ako modulátory stability a agregácie proteínov

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Fedunová Diana PhD.

* MULTIHIT - Multi-target inhibitors of poly/peptides associated with Alzheimer´s disease

Multifunkčné inhibítory poly/peptidov spojených s Alzheimerovou chorobou

Duration: 1.7.2019 - 1.6.2023
Program: APVV
Project leader: doc. RNDr. Gažová Zuzana DrSc.

* NANOVIR - -

Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR)

Duration: 3.3.2021 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Ing. Závišová Vlasta PhD.

* Unraveling the early events of protein amyloid aggregation - from mechanism to therapy

Objasnenie počiatočných štádií amyloidnej agregácie proteínov - od mechanizmu k terapii

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Gažová Zuzana DrSc.

* BIOVID-19 - -

Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19)

Duration: 29.6.2021 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Ing. Koneracká Martina CSc.

Projects total: 6

Note: * cosolver