Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ingrid Kušniráková PhD.

National projects

* The glamour and fall of nobility. Strategies of noble representation in the History of Slovakia

Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Duchoňová Diana PhD.

* Typographic medium and censorship as a subsystem of social control II. – transformations of the communication space in the period 1800-1825

Typografické médium a cenzúra ako subsystém sociálnej kontroly II. – premeny komunikačného priestoru v období 1800 – 1825

Duration: 1.2.2022 - 31.12.2024
Program: Vnútroústavné
Project leader: Doc. Kollárová Ivona PhD.

* The role of bourgeoisie in the modernization processes in transition from the estates to civil society (Hungary Kingdom and Slovakia 1780 – 1918)

Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Gaučík Štefan PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver