Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ingrid Kušniráková PhD.

National projects

* The Development of the State, County, Domain and Municipial Administration in Early Modern Period

Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Janura Tomáš PhD.

* The glamour and fall of nobility. Strategies of noble representation in the History of Slovakia

Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Duchoňová Diana PhD.

Transformation of social care in Hungary (1750-1850)

Premeny chudobinskej starostlivosti v Uhorsku (1750- 1850)

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Project leader: Kušniráková Ingrid PhD.

* The role of bourgeoisie in the modernization processes in transition from the estates to civil society (Hungary Kingdom and Slovakia 1780 – 1918)

Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Gaučík Štefan PhD.

* Corruption in civil service and anticorruption diskuse in Hungary / Slovakia 1780 – 1918

Úradnícka korupcia a protikorupčný diskurz v Uhorsku / na Slovensku 1780 – 1918

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Project leader: Doc. Šoltés Peter PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver