Information Page of SAS Employee

doc. RNDr. Karol Flachbart DrSc., akademik US Slovensko - projects

International projects

* EMP - European Microkelvin Platform
Europská Mikrokelvinová Platforma
Program: Horizont 2020
Project leader: RNDr. Skyba Peter DrSc.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
* MGFS - Metallic geometrically frustrated systems
Kovové geometricky frustrované systémy
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2020
TESTIMONIES - Theoretical and Experimental Study of Transition Metal Oxyhydride Nanomaterials for Superconductivity and Photocatalysis
Teoretické a experimentálne štúdium nanomateriálov na báze oxyhydridov prechodových kovov pre supravodivosť a fotokatalýzu
Program: ERANET
Project leader: doc. RNDr. Flachbart Karol DrSc., akademik US Slovensko
Duration: 1.10.2019 - 30.9.2022


National projects

* ECODISC - Electron correlations in disordered superconductors
Elektrónové korelácie v neusporiadaných supravodičoch
Program: APVV
Project leader: Mgr. Szabó Pavol CSc.
Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
* FRUSTKOM - Frustrated metallic magnetic systems
Frustrované kovové magnetické systémy
Program: APVV
Project leader: doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Duration: 1.8.2018 - 30.6.2022
* Magnetic frustration and superconductivity in 2D and 3D borides
Magnetická frustrácia a supravodivosť v 2D a 3D boridoch
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Pristáš Gabriel PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023

Projects total: 6

Note:
* cosolver