Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Michal Dubovický CSc.

National projects

* Prenatal programming of adult diseases: treatment and prevention of outcomes of gestational hypoxia in rat offspring

Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Mach Mojmír PhD.

-

Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva.

Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Dubovický Michal CSc.

* -

Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení.

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: PharmDr. Bauerová Katarína PhD., DrSc.

OffRISK - Novel antidepressant therapy - long term consequencies on offspring

Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo

Duration: 1.7.2020 - 28.6.2024
Program: APVV
Project leader: RNDr. Dubovický Michal CSc.

Projects total: 4

Note: * cosolver