Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Michal Dubovický CSc.

National projects

EXPERIMENTAL STUDY OF THE EFFECTS OF MATERIAL DEPRESSION AND ANTIDEPRESSIVES OF CITALOPRAM AND SERTRALINE ON POSTNATAL DEVELOPMENT OF OFFSPRING

EXPERIMENTÁLNA ŠTÚDIA ÚČINKOV MATERSKEJ DEPRESIE A ANTIDEPRESIVNYCH LIEČIV CITALOPRAMU A SETRALINU NA POSTNATÁLNY VÝVIN POTOMSTVA POTKANOV

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Dubovický Michal CSc.

* Experimental real-life risk simulation approach: The effect of long-term exposure to a chemical mixture of pesticides, contaminants and food additives at low doses in extended one-generation reproductive toxicity study

Experimentálny prístup simulácie rizík v reálnom živote: Vplyv dlhodobej expozície chemickej zmesi pesticídov, kontaminantov a potravinových prísad v nízkych dávkach vo viacgeneračnej štúdii na potkanoch

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Mach Mojmír PhD.

* Neuroprotective and cardioprotective potential of phenol acids in the prevention of civilization diseases

Neuroprotektívny a kardioprotektívny potenciál fenolových kyselín v prevencii civilizačných ochorení

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Gáspárová Zdenka PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver