Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Dr.h.c. prof. RNDr. Peter Baláž DrSc.

International projects

* POTASSIAL - Zero-waste valorisation of feldspathic ores: Green application and sustainable sourcing of strategic raw materials.

Bezodpadové zhodnotenie živcových surovín: Zelené aplikácie a udržateľné získavanie strategických nerastných surovín.

Duration: 15.4.2022 - 14.4.2025
Program: ERANET
Project leader: Mgr. Achimovičová Marcela PhD.


National projects

* Advanced method of preparation of selected metal chalcogenides by high-energy milling as potential materials for energy conversion.

Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Achimovičová Marcela PhD.

* High-energy milling of calcite-based eggshell waste and selected plants for preparation of nanocrystalline minerals and environmental applications

Vysoko-energetické mletie vaječného odpadu na báze kalcitu a vybraných rastlín pre prípravu nanokryštalických minerálov a environmentálne aplikácie

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Baláž Matej DrSc.

Projects total: 3

Note: * cosolver