Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

PhDr. Peter Salner, DrSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • SALNER, Peter. Prach alebo popol : Kremácia v židovskej komunite na Slovensku z pohľadu etnológie [The Dust or Ashes : Cremation in the Jewish community in Slovakia from the perspective of ethnology]. Recenzenti: Katarína Koštialová, Ivica Štelmachovič Bumová. 1. vydanie. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. : Marenčin PT, spol. s r. o., 2023. 135 s. Etnologické štúdie, 56. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2023.9788056911464. ISBN 978-80-569-1146-4 (VEGA č. 2/0047/21 : Človek v nedemokratických režimoch. Roky 1938-1989 v pamäti slovenskej majority a židovskej komunity. Etnologický pohľad) Type: AAB
  • SALNER, Peter. The Final Dilemma: Cremation as a Form of Jewish Burial in Slovakia. In Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 2023, vol. 43, iss. 5, pp. 21-30. (2022: 0.1 - IF). ISSN 1069-4781. (VEGA č. 2/0047/21 : Človek v nedemokratických režimoch. Roky 1938-1989 v pamäti slovenskej majority a židovskej komunity. Etnologický pohľad) Type: ADMA
  • SALNER, Peter. Eva Šipöczová: „Stretnú sa v lietadle…“ Politický vtip v druhej polovici 20. storočia a v súčasnosti. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, roč. 71, č. 1, s. 100-102. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Recenzia na: „Stretnú sa v lietadle…“ Politický vtip v druhej polovici 20. storočia a v súčasnosti / Eva Šipöczová. - Praha : Academia, 2022. - ISBN 9788020032430. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2023.1.11 Type: EDI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus