Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Ing. Miroslava Václavíková, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • KUPKA, Daniel** - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - BODNÁR, Gergő. Flotačná kolóna a sústava zariadení na čistenie odpadových vôd obsahujúca flotačnú kolónu. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 12.4.2023. Úžitkový vzor 9743 Y1 (VEGA 2/0142/19 : Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle. APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing. FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. 20170731-bsk_sav : Spoločný projekt BSK, SAV a PriF UK na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta, skládka CHZJD) Type: AGJ
 • KYSHKAROVA, Viktoriia** - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - MELNYK, Inna. Removal of pollutants from water using hybrid materials based on silica and polymer precursors with carboxyl groups obtained by the sol-gel method. In Vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenka a strednej Európy. XXXII.vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Hrádok, 19 - 20. oktober 2023 : zborník - proceedings. Ed. Hredzák Slavomír ; rec.: Hredzák, S., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Čablík, V., Vašková, J.,. - Košice : Slovenská banícka spoločnosť, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2023, p.97-104. ISBN 978-80-89883-14-1. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field. VEGA 2/0116/23 : Využitie mikrovlnnej energie pri odstraňovaní nebezpečných polutantov z modelových roztokov, banských vôd a pri dekontaminácii priemyselných odpadov) Type: AFD
 • KYSHKAROVA, Viktoriia. POLYMER HYBRID COMPOSITES FOR THE REMOVAL OF HEAVY METALS FROM INDUSTRIAL WATERS. Školiteľ: Melnyk, I. UGt SAV : TUKE, 2023. 99s. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field) Type: DAI
 • MELNYK, Inna** - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - IVANIČOVÁ, Lucia - KAŇUCHOVÁ, Mária - SEISENBAEVA, Gulaim - KESSLER, Vadim. Features of the surface layer structure of the magnetosensitive materials functionalized by silica with thiourea groups and their applying for selective Cu(II) and Au(III) ions removal. In Applied Surface Science, 2023, vol.609, p.155253. (2022: 6.7 - IF, Q1 - JCR, 1.187 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.155253 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] ALGUACIL, F.J. - ROBLA, J.I. On the Use of Pseudo-Protic Ionic Liquids to Extract Gold(III) from HCl Solutions. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. APR 2023, vol. 24, no. 7. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms24076305., Registrované v: WOS
  [1.1] GE, Q. - LIU, H.Z. Open/Closed Cage Silsesquioxane-based Thioamide-bridged Hybrid Networks with Unexpected Adsorption Abilities and Selectivity for Au (III). In CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL. ISSN 1385-8947, APR 15 2023, vol. 462. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.142323., Registrované v: WOS
  [1.1] WANG, S.X. - ZHENG, X.D. - JI, B. - XU, T.T. - LI, M.M. - ZHENG, K.L. - MEI, J.F. - LI, Z.Y. Thiourea bacterial cellulose imprinted aerogel construction by oriented assembly for selective adsorption of Er(III) from rare earth leachate. In SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY. ISSN 1383-5866, OCT 15 2023, vol. 323. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.124357., Registrované v: WOS
 • MELNYK, Inna** - TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya - MARCIN BEHUNOVÁ, Dominika - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - SEMESHKO, Olha. Mesoporous polysilsesquioxane adsorbents with secondary amine groups for ions of metals, rare earth elements, and reactive dye removal. In Applied Nanoscience, 2023, vol.13, no., p.7349-7363. (2022: 0.485 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2190-5509. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13204-023-02919-x (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. 09I03-03-V01-00098 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine) Type: ADMB
 • MELNYK, Inna** - TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya - FURTAT, Iryna - YANKOVYCH, Halyna - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - SEISENBAEVA, Gulaim - KESSLER, Vadim. N-containing silica spherical particles: one-pot synthesis, particularities of structure, and extended applications. In 16th International Conference on Materials Chemistry : Book of abstract, MC16 3 - July 2023, Dublin, Ireland. - Dublin, Irsko : Royal Society of Chemistry, 2023, p. F24. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Type: GII
 • TOLKOU, Athanasia K.** - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - GALLIOS, G.P. Impregnated Activated Carbons with Binary Oxides of Iron-Manganese for Efficient Cr(VI) Removal from Water. In Water, Air and Soil Pollution, 2022, vol.233, no.8, art.no.343. (2021: 2.984 - IF, Q3 - JCR, 0.546 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0049-6979. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11270-022-05826-z Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] CHATZIMICHAILIDOU, S. - XANTHOPOULOU, M. - TOLKOU, A.K. - KATSOYIANNIS, I.A. Biochar Derived from Rice by-Products for Arsenic and Chromium Removal by Adsorption: A Review. In JOURNAL OF COMPOSITES SCIENCE. ISSN 2504-477X, FEB 2023, vol. 7, no. 2. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/jcs7020059., Registrované v: WOS
  [1.1] DABROWSKA, W. - GARGOL, M. - GIL-KOWALCZYK, M. - NOWICKI, P. The Influence of Oxidation and Nitrogenation on the Physicochemical Properties and Sorption Capacity of Activated Biocarbons Prepared from the Elderberry Inflorescence. In MOLECULES. JUL 2023, vol. 28, no. 14. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules28145508., Registrované v: WOS
  [1.1] WANG, B. - ZENG, Y. - XIONG, M.Y. - QIU, R.S. Adsorption performance and mechanism of mesoporous carbon-doped Al2O3 adsorbent derived from NH2-MIL-53 (Al) for removing Cr(VI) and methyl orange from aqueous solution. In JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING. ISSN 2213-2929, JUN 2023, vol. 11, no. 3. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.110081., Registrované v: WOS
 • YANKOVYCH, Halyna** - DUTKOVÁ, Erika - KYSHKAROVA, Viktoriia - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - MELNYK, Inna. A 'Turn-On' Carbamazepine Sensing Using a Luminescent SiO2/-(CH2)3NH2/-C6H5 System. In Chemosensors. ISSN 2227-9040. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. Štefan Schwarz Postdoc Fellowship No. 2022/OV1/010 : PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE ACTIVATED CARBON COMPOSITES FOR ELIMINATION OF ORGANIC POLLUTANTS) Type: ADCA
 • YANKOVYCH, Halyna - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava** - MELNYK, Inna**. A Review on Adsorbable Organic Halogens Treatment Technologies: Approaches and Application. In Sustainability, 2023, vol.15, no.12, p. (2022: 3.9 - IF, Q2 - JCR, 0.664 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2071-1050. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. Štefan Schwarz Postdoc Fellowship No. 2022/OV1/010 : PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE ACTIVATED CARBON COMPOSITES FOR ELIMINATION OF ORGANIC POLLUTANTS) Type: ADCA
 • YANKOVYCH, Halyna** - BODNÁR, Gergő - ELSAESSER, Michael S. - FIZER, Maksym - STOROZHUK, Ludmyla - KOLEV, Hristo - MELNYK, Inna - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava**. Carbon composites for rapid and effective photodegradation of 4-halogenophenols: characterization, removal performance, and computational studies. In Journal of Photochemistry and Photobiology. A: chemistry, 2023, vol. 441, art. no. 114753. (2022: 4.3 - IF, Q2 - JCR, 0.678 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1010-6030. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2023.114753 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications. Štefan Schwarz Postdoc Fellowship No. 2022/OV1/010 : PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE ACTIVATED CARBON COMPOSITES FOR ELIMINATION OF ORGANIC POLLUTANTS) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] LI, C.Y. - WANG, X.Z. - WU, J.H. - GAO, J.Y. - ZHAO, R.X. - XIA, S.S. - YANG, H. - CHEN, Z. - LI, L. - WANG, W. Harnessing ultrasound in photocatalysis: Synthesis and piezo-enhanced effect: A review. In ULTRASONICS SONOCHEMISTRY. ISSN 1350-4177, OCT 2023, vol. 99. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2023.106584., Registrované v: WOS
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus