Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Curriculum vitae

Mgr. Lukáš Lapšanský, PhD.

1. Name, surname, degrees: Mgr. Lukáš Lapšanský, PhD.


2. Position at the institution: Head of Private Law Department


3. Contact data: Tel. 0907 73 63 74, E-mail: lapsansky@hotmail.com


4. Academic résumé:
1997: Montesquieu University Bordeaux IV, France: DEA/Postgraduate studies (Diplome d´Etudes Approfondies, D.E.A.) with specialisation in law of the European Communities.
2010: Comenius University in Bratislava: Philosophiae doctor (PhD.) in Commercial Law.


5. Areas of scientific interest: antimonopoly law, media law, commercial law


6. Most important publications

VOZÁR, Jozef (33 %) - VALKO, Ernest (33 %) - LAPŠANSKÝ, Lukáš (33 %). Tlačový zákon. Komentár. [Press Law : Comment]. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2009, 262 s. ISBN 978-80-7400-169-7.

LAPŠANSKÝ, Lukáš (100 %). Ochrana hospodárskej súťaže v oblasti médií na Slovensku. [Protection of competition in the area of media in Slovakia]. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2014, 204 s. ISBN 978-80-224-1380-0.

LAPŠANSKÝ, Lukáš (100 %). Kartelrecht : D. VIII. In Wirtschaft und Recht in Osteuropa. München : Verlag C.H. Beck, 2003, 22 s. ISBN 3-406-50722-0.

LAPŠANSKÝ, Lukáš (100 %). Hospodárska súťaž a štátna pomoc. [Competition and State Aid]. In Čorba, J. (ed.) Európske právo na Slovensku. Právny rozmer členstva v Európskej únii. Bratislava : Kalligram, 2002, s. 395-422. ISBN 80-968886-0-6.

LAPŠANSKÝ, Lukáš (100 %). Sloboda prejavu v judikatúre francúzskej Ústavnej rady. [Freedom of expression in the jurisprudence of the French Constitutional Council]. In VOZÁR, J. a kol. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov. Bratislava : Veda, 2015, s.111-129. ISBN: 978-80-224-1470-8.


7. Scientific outputs since 2012

LAPŠANSKÝ, Lukáš (100 %). Ochrana hospodárskej súťaže v oblasti médií na Slovensku. [Protection of competition in the area of media in Slovakia]. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2014, 204 s. ISBN 978-80-224-1380-0.


LAPŠANSKÝ, Lukáš (100 %). Sloboda prejavu v judikatúre francúzskej Ústavnej rady. [Freedom of expression in the jurisprudence of the French Constitutional Council]. In VOZÁR, J. a kol. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov. Bratislava : Veda, 2015, s.111-129. ISBN: 978-80-224-1470-8.

LAPŠANSKÝ, Lukáš (100 %). Typy zásahov orgánov verejnej moci do hospodárskej súťaže podľa § 39 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. [Types of interventions of public authorities into competition according to § 39 of the Act on Protection of Competition]. In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 6, s. 567-583. ISSN 0032-6984.

LAPŠANSKÝ, Lukáš (100 %). Kríza a agenda poskytovania štátnej pomoci bankám : od zásadného zákazu štátnej pomoci k pretváraniu štruktúry bankového trhu. [Crisis and agenda of granting state aid to banks : from the general prohibition of the state aid to restructuring of the financial market]. In SUCHOŽA, J., HUSÁR, J. (eds.) Právo obchod, ekonomika III. : zborník vedeckých prác. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, s. 162-180. ISBN 978-80-8152-056-3.

LAPŠANSKÝ, Lukáš (100 %). Nástroje protiprávnych zásahov orgánov verejnej moci do hospodárskej súťaže podľa § 39 zákona hospodárskej súťaži. [Instruments of unlawful interference by public authorities in economic competition]. In VOZÁR, J. (ed.) Míľniky súťažného práva : zborník z medzinárodného sympózia. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, VEDA, 2014, s. 88-108. ISBN 978-80-224-1394-7.

JANÁČ, Viliam (25 %) - KRÁLIČKOVÁ, Barbora (25 %) - MAGUROVÁ, Zuzana (25 %) - LAPŠANSKÝ, Lukáš (25 %). Pripravovaná právna úprava verejných výskumných inštitúcií. [Planned Legal Regulation of Public Research and Development Institutions]. In KROPAJ, M. (ed.) Sub Specie Aeternis: Život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 – 2014). Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015, s. 215-221. ISBN: 978-80-89019-30-4.

BLAŽO, Ondrej (zost.), LAPŠANSKÝ, Lukáš (rec.). Ochrana hospodárskej súťaže: právny rámec pre ekonomiku, ekonomický rámec pre právo : zborník z vedeckej konferencie s participáciou študentov postgraduálneho štúdia na Ústave medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky organizovanej Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Ústavom medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky dňa 6. júna 2013 v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave. [Protection of Competition : Legal Framework for Economy, Economic Framework for Law : Proceedings from a Scientific Conference with Participation of Postgraduate Students]. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013, 79 s. (Edícia Sympóziá, kolokviá, konferencie) ISBN 978-80-7160-355-9.

LAPŠANSKÝ, Lukáš (100 %). Novotná, M. - Jurčová, M. (eds.). Súkromné právo v európskej perspektíve. Zborník z konferencie Občianske právo v európskej perspektíve : recenzia. [Novotná, M. - Jurčová, M. (eds.) Private law in the European perspective : book review] In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 2, s. 185-190. ISSN 0032-6984. (Recenzia na: Novotná, M. - Jurčová, M. (eds.). Súkromné právo v európskej perspektíve. Zborník z konferencie Občianske právo v európskej perspektíve. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011, 207 s. ISBN 978-80-8082-477-8.)

LAPŠANSKÝ, Lukáš (100 %). Králičková, B. Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva : recenzia. [Králičková, B. Private-law aspects of antimonopoly law : book review]. In Justičná revue, roč. 64, 2012, č. 10, s. 1368. ISSN 1335-6461. (Recenzia na: Králičková, B. Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. Bratislava : Veda, 2012, 196 s. ISBN 978-80-224-1271-1.)

LAPŠANSKÝ, Lukáš (100 %). Ovečková, Oľga. Premlčanie v obchodnom práve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, 302 s. : recenzia. [Ovečková, Oľga, The Limitation Period in Commercial Law : book review]. In Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2016, roč. 155, č. 4, s. 372-374. ISSN 0231-6625. (Recenzia na: Ovečková, O. Premlčanie v obchodnom práve. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, 302 s. ISBN 9788081682056.)


8. Papers on scientific conferences since 2012

Country: SR
Worker: Lapšanský, L.
Institution: Faculty of Law of Pavol Jozef Šafárik University in Košice
In cooperation with the Institute of State and Law of CAS and the Institute of State and Law of SAS
Date: 6 – 8 November 2013
Name: International symposium Law – Commerce - Economy
Paper: Crisis and agenda of granting state aid to banks: from the general prohibition of state aid to restructuring of the financial market

Country: SR
Worker: Lapšanský, L.
Institution: Institute of State and Law of SAS
Date: 7 – 8 April 2014
Name: Milestones of competition law
Paper: Instruments of unlawful interference by public authorities in competition according to Article 39 of the Act on Protection of Competition

Country: SR
Worker: Lapšanský, L.
Institution: Institute of State and Law of SAS
Date: 14. 11. 2014
Name: Freedom of expression in decisions of courts
Paper: Freedom of expression in the jurisprudence of the French Constitutional Council


9. Participation in scientific projects and grants

Name of project: Constitutionalization and legislation in the conditions of SR as an EU Member State with regard to functioning of the legal state and legal practice
Grant scheme: APVV
Project number: 51-000805
Duration of project: 2006-2008
Position: research team member

Name of project: Law in Dynamics of Social Development and its Theoretical Reflections
Grant scheme: APVV
Project number: 0340-10
Duration of project: 05/2011 – 10/2014
Position: research team member

Name of project: Competition and Advertising
Grant scheme: VEGA
Project number: 2/0117/10
Duration of project: 2010-2012
Position: deputy project manager

Name of project: Freedom of Expression, Freedom of Press and Protection of Personality
Grant scheme: VEGA
Project number: 2/0135/14
Duration of project: 2014-2016
Position: project manager

Name of project: Legal subjects of research, development and innovation in the background of the process of transformation of the Slovak Academy of Sciences
Grant scheme: VEGA
Project number: 2/0131/15
Duration of project: 2015-2017
Position: deputy project manager


10. Membership of national and international organisations

2001 – 2012: member of the editorial board of specialised monthly Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava : IURA EDITION. ISSN 1335-7034.

2008 until present: member of the Committee for Legislation in the Information Society Area (established by the Internal Managing Act of the Ministry of Finance of SR No. 38/ 2007).

2008 – 2012: professional guarantor of specialised monthly Právo pre ROPO a obce. Bratislava : IURA EDITION. ISSN 1337-7523.

2010 until present: Secretary of the Ethics Commission of SAS

11. Given lectures, courses and number of trained doctoral students


12. Research scholarships and grants


13. Academic awards and prizes
VOZÁR, Jozef - VALKO, Ernest - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Tlačový zákon. Komentár. (Press law. Comments.) 1st issue, Prague: C. H. Beck, 2009, 262 pp. ISBN 978-80-7400-169-7: Author prize for legal publication in the Slovak Republic 2010, Carlsbad Days of Law.

14. Other