Information Page of SAS Employee

Marína Zavacká M.A., PhD. - projects

National projects

Trust and distrust in political environment of the Cold War Europe
Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny
Program: VEGA
Project leader: Zavacká Marína M.A., PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
History updated. Centre of curricular support of the university teaching of history
History updated. Centrum kurikulárnej podpory vysokoškolskej výučby v odboroch história a dejepis
Program: Iné projekty
Project leader: Zavacká Marína M.A., PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
* Cultural Policy, its System and Agents in the Stalinist and Post-Stalinist Era
Kultúrna politika, jej systém a aktéri v stalinskom a poststalinskom období s vyústením do reformnej dekády 60. rokov na Slovensku
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Jaksicsová Vlasta PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
* Political corruption in the territory of Slovakia in the 19th and 20th centuries
Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí
Program: VEGA
Project leader: Vörös Ladislav PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020
* Broadcasting from Western Europe to the countries of East-Central Europe after 1948. Political context, reactions and on-going campaigns of „Cold War“ in the practice
Rozhlasové vysielanie zo Západu do krajín stredovýchodnej Európy po roku 1948. Politický kontext, reakcie a sprievodné kampane „studenej vojny“ v praxi
Program: Vnútroústavné
Project leader: Segeš Dušan M.A., PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Projects total: 5

Note:
* cosolver