Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

PhDr. Eva Kowalská, DrSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • KOWALSKÁ, Eva. Katolícke osvietenstvo v Uhorsku: realita alebo fikcia? : reprezentácie cirkevno-náboženských inovácií na stránkach viedenských periodík. In Amicitiae vinculum potens et praevalidum : vějíř pohledů do náboženského a kulturního života barokní společnosti k poctě Ivany Čornejové a Marie-Élizabeth Ducreux. - Praha : Univerzita Karlova : Nakladatelstí Karolinum, 2022, s. 396-407. ISBN 978-80-246-5039-5. Type: AECA
  • KOWALSKÁ, Eva. Die städtischen Religionen zwischen Repression und Duldung am Beispiel der oberungarischen Städte. In Stadt im Wandel / Towns in Change : Der Donau-Karpatenraum im langen 18. Jahrhundert / The Danube-Carpathian area in the long 18th century. - Berlin : Peter Lang, 2023, p. 213-231. ISBN 978-3-631-89444-6. ISSN 1867-013X. Type: AECA
  • KOWALSKÁ, Eva. Die europäische Dimension des Kulturerbes versus dessen nationale oder sozialistische Vereinnahmung = The European dimension of cultural heritage versus its national or socialist appropriation. In Europa südöstlich des Westens : Historische An- und Einsichten. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2023, s. 141-165. ISBN 978-961-7014-37-2. (APVV - 19 - 0524 : Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020) Type: AECA
  • KOWALSKÁ, Eva. Z Bytčice a Uhrovca do Bučian, Trnavy a Prešporku: kultúrne aktivity Zayovcov a Calisiovcov v 18. – prvej polovici 19. storočia = From Bytčica and Uhrovec to Bučany, Trnava and Pressburg: the cultural activities of the Zay and Calisius families in the 18th and first half of the 19th century. In Vplyv šľachtických rodov na európske kultúrne dedičstvo : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie konanej v rámci projektu TREASURES Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT v Smoleniciach, 15. – 16. novembra 2022. Zostavovateľ: Edita Bugalová. - Bratislava : Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2022, s. 191-202. ISBN 978-80-8060-535-3. (APVV - 19 - 0524 : Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020) Type: BEF
    Citations:
    [4.1] GAUČÍK, Š. Grand seigneur ako podnikateľ: Profil grófa Alberta Zaya. In HISTORICKÝ ČASOPIS : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy, 2023, roč. 71, č. 3, s. 531. ISSN 0018-2575
  • KOWALSKÁ, Eva. Prvé svedectvo o pyramídovej hre alebo čo prezrádza ponuka z roku 1803. In História zadnými dverami 5 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik, Jan Kalous. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 116-123. ISBN 978-80-224-2027-3. Type: BEF
  • KOWALSKÁ, Eva. 18. storočie – začiatok reformovania vzdelávania. In Aktuality.sk, 1. 10. 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/cqwj6vG/18-storocie-zaciatok-reformovania-vzdelavania/ Type: GHG
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus