Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

PhDr. Eva Kowalská DrSc.

National projects

* The Phenomenon of Multilingualism in the Kingdom of Hungary in the Middle Ages and Early Modern Period

Fenomén viacjazyčnosti v Uhorskom kráľovstve v stredoveku a v ranom novoveku

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Fundárková Anna M.A., PhD.

CHRONUM - Chronologia historiarum bibliothecarum ab initio usque ad annum 2020

Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: PhDr. Kowalská Eva DrSc.

* The glamour and fall of nobility. Strategies of noble representation in the History of Slovakia

Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Duchoňová Diana PhD.

* Transformation of social care in Hungary (1750-1850)

Premeny chudobinskej starostlivosti v Uhorsku (1750- 1850)

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Project leader: Kušniráková Ingrid PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver