Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Curriculum vitae

Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

1. Name, surname, degrees: Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.


2. Position at the institution: director


3. Contact data: Tel.: 02/52 96 18 33, E-mail: usapvoza@savba.sk


4. Academic résumé:
2014 Doc. – Comenius University in Bratislava
1996 CSc. – Faculty of Law of Comenius University in Bratislava
1989 JUDr. – Faculty of Law of Comenius University in Bratislava


5. Areas of scientific interest: commercial and financial law, protection of personality rights and freedom of expression


6. Most important publications
VOZÁR, Jozef (50 %) - RITTLER, Robert (50 %). Das Recht der Rundfunkunternehmen in der Slowakei. Wien : FOWI, 2002. 152 s.
VOZÁR, Jozef (34 %) - VALKO, Ernest (33 %) - LAPŠANSKÝ, Lukáš (33 %). Tlačový zákon. Komentár. [Press Law : Comment]. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009. 262 s. ISBN 978-80-7400-169-7.
VOZÁR, Jozef (100 %). Právo proti nekalej súťaži. [Law againist unfair competition]. Peter Hajn, Ján Švidroň (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2013. 320 s. ISBN 978-80-224-1272-8.
VOZÁR, Jozef a kol. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov. [Freedom of expression in Decisions of Courts]. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015, s. 181-195. ISBN 978-80-224-1470-8.


7. Scientific outputs since 2012
VOZÁR, Jozef (100 %). Právo proti nekalej súťaži. [Law againist unfair competition]. Peter Hajn, Ján Švidroň (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2013. 320 s. ISBN 978-80-224-1272-8. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).
VOZÁR, Jozef (50 %) - ZLOCHA, Ľubomír (50 %). Rozhodnutia vo veciach reklamy. [Decisions in Matters of Advertising]. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 339 s. ISBN 978-80-8078-677-9. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).
VOZÁR, Jozef a kol.. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov. [Freedom of expression in Decisions of Courts]. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015, s. 181-195. ISBN 978-80-224-1470-8.
VOZÁR, Jozef (100 %). Ochrana osobnosti : § 11 - 16 Občianskeho zákonníka. [Protection of Personality : Sections 11 to 16 of the Civil Code]. In Občiansky zákonník I. : § 1 - 450 : Komentár. 1. vyd. Praha : C. H. BECK, 2015, s. 61-98. ISBN 978-80-7400-597-8.
VOZÁR, Jozef (100 %). § 300 - 340 Obchodného zákonníka : zabezpečenie záväzku ... určenie doby plnenia [Sections 300 to 340 of the Commercial Code : Securing of Liabilities ... Determination of the Period of Fulfilment]. In Obchodný zákonník. Komentár. 4. aktual. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2013, s. 1118-1174. ISBN 978-80-84603-12-1.
VOZÁR, Jozef (100 %). Hospodárska súťaž. [Competition]. In ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodné právo : 1. zväzok : obchodné spoločnosti. 2. dopl. a prepac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013, s. 501-553. ISBN 978-80-89635-05-4. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).
VOZÁR, Jozef (100 %). Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva a franchisingová zmluva. [Licence Agreement for Subjects of Industrial Property and Franchising Agreement]. In OVEČKOVÁ, Oľga - ŽITŇANSKÁ, Lucia. Obchodné právo : 2. zväzok : záväzkové právo. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013, s. 264-272. ISBN 978-80-89635-05-4. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).
VOZÁR, Jozef (100 %). Sloboda prejavu a vývoj tlačového práva na území SR [Freedom of Expression and Development of the Press Law in the Slovak Republic : part 1 : chapter 1.]. In Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015, s. 14-31. ISBN 978-80-224-1470-8. (VEGA 2/0135/14 "Sloboda prejavu, sloboda tlače a ochrany osobnosti").
VOZÁR, Jozef (100 %). Sloboda prejavu v rozhodnutiach Ústavného súdu SR [Freedom of expression in Decisions of the Constitutional Court of SR : part 2 : chapter X.]. In Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015, s. 149-166. ISBN 978-80-224-1470-8. (VEGA 2/0135/14 "Sloboda prejavu, sloboda tlače a ochrany osobnosti").
VOZÁR, Jozef (100 %). Náhrada ujmy ako forma zodpovednosti za prekročenie hranice slobody prejavu [Compensation for Damage as a Form of Liability for Disregard of the Limits Set for the Freedom of Expression : part III. : chapter XII.]. In Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015, s. 181-195. ISBN 978-80-224-1470-8. (VEGA 2/0135/14 "Sloboda prejavu, sloboda tlače a ochrany osobnosti").
VOZÁR, Jozef – ZLOCHA, Ľubomír (zost.). Judikatúra vo veciach nekalej súťaže. [Case-law in Matters of Unfair Competition]. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 223 s. ISBN 978-80-8078-564-2.
VOZÁR, Jozef – ZLOCHA, Ľubomír (zost.). Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti. [Case-law in Matters of the Freedom of Expression and Protection of Personality]. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 276 s. ISBN 978-80-8168-043-4.
VOZÁR, Jozef (ed.) Míľniky súťažného práva : zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. [Milestones of Competition Law : Proceedings from the Conference, organised on 7.-8. april 2014 by Institute of State and Law of SAS]. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2014. 246 s. ISBN 978-80-224-1394-7. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).
VOZÁR, Jozef – FICOVÁ, Katarína – KERECMAN, Peter – HUMEBNÍK, Ivan – ZLOCHA, Ľubomír (eds.) Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy. [Case-law in Matters of Immaterial Damage]. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 263 s. ISBN 978-80-8168-310-7.
VOZÁR, Jozef (100 %). Právo je umenie dobra a spravodlivosti. [Law is the Art of the Good and the Just]. In Odkiaľ a kam - 20 rokov samostatnosti. Bratislava : Kalligram, 2013, s. 240-248. ISBN 978-80-89345-42-7.
VOZÁR, Jozef (100 %). Zamyslenie sa nad úlohou súdnych rozhodnutí v zabránení tzv. "perverznej" tvorivosti. [Reflection on the Role of Legal Decisions in Prevention of so-called “Perverse” Creativity]. In Časopis pro právní vědu a praxi, 2015, roč. 23, č. 1, s. 65-70. ISSN 1210-9126.
VOZÁR, Jozef (100 %). Europeizácia práva proti nekalej súťaži (Habilitačná prednáška). [Europeization of unfair competition law (Inaurugal lecture)]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 3, s. 217-231. ISSN 0032-6984.
VOZÁR, Jozef (100 %). Pramene právnej úpravy proti nekalej súťaži v SR. [Sources of Legal Regulations against Unfair Competition in SR]. In Duševné vlastníctvo - revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva, 2013, roč. 17, č. 4, s. 15-19. ISSN 1335-2881. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).
VOZÁR, Jozef (50 %) - ZLOCHA, Ľubomír (50 %). Niekoľko úvah k vymedzeniu pojmu "konanie v hospodárskej súťaži". [Some Reflections on the Definition of the Term “Conduct in Competition”]. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva, 2014, roč. 18, č. 4, s. 24-28. ISSN 1335-2881.
VOZÁR, Jozef (50 %) - ZLOCHA, Ľubomír (50 %). Zásadné rozhodnutia súdov v oblasti klamlivej reklamy. [Fundamental Decisions of Courts in the Area of False Advertising]. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva, 2014, roč. 18, č. 1, s. 18-21. ISSN 1335-2881.
ŠVIDROŇ, Ján (50 %) - VOZÁR, Jozef (50 %). Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie - výskumný projekt APVV-0340-10 na obdobie rokov 2011-2014 [Law in the Dynamics of the Social Development and its Theoretical Reflections – Research Project APVV-0340-10 for the period of years 2011-2014]. In Ústav štátu a práva 1953 - 2013 : 60 rokov Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2014, s. 95-97. ISBN 978-80-224-1422-7. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).
VOZÁR, Jozef (100 %). Ochrana súkromia fyzickej osoby v médiách a náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch. [Protection of Privacy of an Individual in the Mass Media and Financial Compensation for Immaterial Damage]. In 20. slovenské dni práva : zborník z konferencie (Bratislava, 2.-3. 10 2014). Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2014, s. 41-45.
VOZÁR, Jozef (100 %). Súkromné právo v zrkadle času. [Private Law in the Mirror of Time]. In Ústav štátu a práva 1953 - 2013 : 60 rokov Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2014, s. 39-43. ISBN 978-80-224-1422-7. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).


8. Papers on scientific conferences since 2012
Country: CR
Worker: Vozár, J.
Institution: Carlsbad Days of Law
Date: 3 – 4 June 2015
Name: 23rd Carlsbad Days of Law
Paper: Endless consumer protection

Country: SR
Worker: Vozár, J.
Institution: Institute of State and Law of SAS
Date: 13 – 21 November 2015
Name: Autumn School of Law 2015 “A Human in European Legal Culture”
Paper: Freedom of expression
Country: SR
Worker: Vozár, J.
Institution: Institute of State and Law of SAS
Date: 7 – 8 April 2014
Name: Milestones of competition law
Paper: Unusual cases of unfair competition

Country: SR
Worker: Vozár, J.
Institution: Institute of State and Law of SAS
Date: 14. 11. 2014
Name: Freedom of expression in decisions of courts
Paper: Freedom of expression in case-law of the Constitutional Court of SR

Country: CR
Worker: Vozár, J.
Institution: Bundes Rechtsanwaltkammer Deutscher Anwaltverein e.V. Forschugsinstitut für mittel- und osteuropäsches Wirtschaftsrecht e.V. Industrie- und Handelskammer Oberfranken Internationales Fachinstitut für Steuer- und Wirtschaftsrecht e.V. in cooperation with nakladatelství ASPI, nakladatelství Linde Atlas Consulting s.r.o. – legal information system CODEXIS, Faculty of Law of Charles University in Prague, Faculty of Law in Olomouc, Faculty of Law of Masaryk University in Brno
Date: 12 – 14 June 2013
Name: 21st Carlsbad Days of Law
Paper: Defence against abuse of law in the case-law of Slovak and Czech courts and in the foreign case-law

Country: SR
Worker: Vozár, J.
Institution: Institute of State and Law of SAS
Date: 18. 09. 2013
Name: Self-realization of legal science of the Conference on the occasion of the 60th anniversary of the Institute of State and Law
Paper: Retrospective and perspective view of private law

Country: SR
Worker: Vozár, J.
Institution: Faculty of Law of Pavol Jozef Šafárik University in Košice in cooperation with the Institute of State and Law of CAS and the Institute of State and Law of SAS
Date: 6 – 8 November 2013
Name: International symposium “Law – Commerce – Economy”
Paper: To some theoretical, legislative and application issues of the arbitration proceedings in SR

Country: CR
Worker: Vozár, J.
Institution: Carlsbad Days of Law, Society of German, Czech and Slovak lawyers
Date: 7 – 9 June 2012
Name: 20th Carlsbad Days of Law
Paper: Immaterial damage in private law with accent on the Commercial Code (the issue viewed through the interpretation rule “effet utile”)

Country: SR
Worker: Vozár, J.
Institution: Faculty of Law of UPJŠ in Košice and the Institute of State and Law of CAS and Institute of State and Law of SAS
Date: 24 – 26 October 2012
Name: Law – Commerce – Economy II.
Paper: Some reflections on the issue of false advertising9. Participation in scientific projects and grants
Name of project: Constitutionalization and legislation in the conditions of SR as an EU Member State with regard to functioning of legal state and legal practice
Grant scheme: APVV
Project number: 51-000805
Duration of project: 2006-2008
Position: research team manager

Name of project: Law in the dynamics of the social development and its theoretical reflections
Grant scheme: APVV
Project number: 0340-10
Duration of project: 2011-2014
Position: research team manager

Name of project: Competition and advertising
Grant scheme: VEGA
Project number: 2/0117/10
Duration of project: 2010-2012
Position: project manager

Name of project: Freedom of expression, freedom of press and protection of personality
Grant scheme: VEGA
Project number: 2/0135/14
Duration of project: 2014-2016
Position: deputy project manager


10. Membership of national and international organisations and councils
Member: - Judicial Council of the Slovak Republic (appointed by the President of SR)
- Alexander von Humboldt Society
- SAS Commission for Communication and Media
- Via iuris (member of the Management Board)

11. Given lectures, courses and number of trained doctoral students

Number of trained doctoral students: 5
Students under training: 3

12. Research scholarships and grants

Humboldt Foundation. Faculty of Law of LMU in Munich 1996
Max Planck Institute 2000


13. Academic awards and prizes
The Society of Czech, Slovak, German and Austrian Lawyers ‒ Carlsbad Days of Law ‒ granted to him the author award for the most valuable legal publication on two occasions ‒ in 2010 for monograph Comment on the Press Act and in 2014 for monograph Law Against Unfair Competition.
Monograph Lawyer´s Remarks received the Award of SAS for science popularizing work
Collective monograph Freedom of Expression in Decisions of Courts was declared by the Presidency of SAS one of the most important scientific outputs of SAS for the year 2015

14. Other

In the years 2010 – 2012 Jozef Vozár was adviser to the Prime Minister Iveta Radičová for the development of democracy and fight against corruption. In 2015 the Minister of Justice of SR appointed him as member of the Recodification Commission for the preparation of the Civil Code.
Member of editorial boards of the magazines:
- Duševné vlastníctvo
- Právny obzor