Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Curriculum vitae

Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

1. Name, surname, degrees: Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

2. Position at the institution: senior scientist


3. Contact data: tel. + 421 2 52961833; e-mail: usapovec@savba.sk

4. Academic résumé: Faculty of Law of Comenius University in Bratislava (1956-1961); CSc. (1968); DrSc. (1984); Doc. PF UK Bratislava (1992); prof. PF UK Bratislava (1997)


5. Areas of scientific interest: private law, civil law, commercial law, economic law

6. Most important publications

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Slovník obchodného práva. [Commercial Law Dictionary]. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 1994, 366 s. ISBN 80-88715-11-3.

OVEČKOVÁ, O (100 %). Slovník obchodního práva. [Commercial Law Dictionary]. (prel. Drlívská, E.) 1. vyd. Praha : CODEX, 1996. ISBN 870-85963-08-6.

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Zmluvná pokuta. [Contractual Penalty]. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2004. 2. preprac. a dopl. vydanie. Bratislava : Iura Edition, 2011, 353 s. ISBN 978-80-8078-386-0.

OVEČKOVÁ, OĽGA (100 %). Premlčanie v obchodnom práve. [Limitation in commercial law]. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, 303 s. ISBN 978-80-8168-205-6.


7. Scientific outputs since 2012

OVEČKOVÁ, Oľga a kol. Obchodný zákonník I. a II zväzok. Komentár. [Commercial Code I., II. tome : comment]. 3. dopl. a preprac. vyd. (Vedúca autorského kolektívu). Bratislava : Iura Edition 2012, 1182 s., 995 s. ISBN 978-80-8078-434-8.

ŽITŇANSKÁ, Lucia – OVEČKOVÁ, Oľga a kol. Obchodné právo : 1. zväzok : obchodné spoločnosti [Commercial law : Companies]. Marek, K. (rec.). 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013. 617 s. Edícia Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-89635-05-4. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).

OVEČKOVÁ, Oľga – ŽITŇANSKÁ, Lucia a kol. Obchodné právo : 2. zväzok : záväzkové právo. [Commercial law : Law of obligation]. Marek, K. (rec.). 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013. 419 s. Edícia Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-89635-05-4. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Neplatnosť obchodnej spoločnosti. [Invalidity of a Company]. In Právo společností - ohlédnutí za dvěma desetiletími účinnosti obchodného zákoníku. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 175-186. ISBN 978-80-7400-262-5.

OVEČKOVÁ, Oľga – ŠVIDROŇ, Ján (eds.) Ústav štátu a práva 1953 - 2013 : 60 rokov Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. [Institute of State and Law 1953 - 2013 : 60 Years of the Institute of State and Law of Slovak Academy of Science]. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2014. 164 s. ISBN 978-80-224-1422-7. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Premlčanie v kontexte rekodifikácií súkromného práva a európskych návrhov = Verjährung im Kontext der Rekodifizierungen des Privatrechts und der europäischen Entwürfe. [Prescription in the Context of Recodifications of Private Law and European Bills]. In XXI. Karlovarské právnické dny 2013 : dvojjazyčný, slovensko-nemecký zborník. Praha : Leges, 2013, s. 94-108 (slovensky), s. 109-127 (nemecky). ISBN 978-80-87576-56-4.

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Profesor Knapp - právny civilista [Professor Knapp - A Legal Civilian]. In Viktor Knapp : vědecké dílo v proměnách času. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, s. 37-44. ISBN 978-80-7380-509-8.

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Význam prehľadnosti a zrozumiteľnosti práva pre podnikateľské prostredie. [Importance of Transparency and Clarity of the Law for the Business Environment]. In Právo, obchod, ekonomika IV. : zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Právnická fakulta, 2014, s. 442-450. ISBN 978-80-8152-164-5. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Výkladové a aplikačné otázky premlčania v obchodnom práve vo svetle judikatúry. [Interpretation and application issues of limitation in commercial law in the light of case law]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 5, s. 432-445. ISSN 0032-6984. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Zánik záväzku zaplatením odstupného v obchodnom práve vo svetle judikatúry. [Extinguishment of an Obligation by the Payment of a Compensation in Commercial Law in the Light of the Case Law]. In Bulletin slovenskej advokácie, 2012, roč. XVIII, č. 4, s. 8-15. ISSN 1335-1079.

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Vývinové tendencie inštitútu premlčania. [Development trends of the institute of limitation]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 4, s. 326-337. ISSN 0032-6984. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Omeškanie s plnením peňažného záväzku po novele Obchodného zákonníka. [Delay with the Fulfilment of Financial Obligations after the Commercial Code Amendment]. In Bulletin slovenskej advokácie, 2013, roč. XIX, č. 9, s. 44-53. ISSN 1335-1079.

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Určenie lehoty všeobecným spôsobom (legislatívne, výkladové a aplikačné problémy). [Determination of Time Limits in a General Way (Legislative, Interpretation and Application Problems)]. In Bulletin slovenskej advokácie, 2014, roč. XX, č. 10-11, s. 32-40. ISSN 1335-1079. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Inštitút premlčania a povinnosť súdu ex officio prihliadať na premlčanie. [Concept of prescription and the obligation of the court ex officio to take into account prescription]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 2, s. 178-186. ISSN 0032-6984.

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Vplyv novely § 52 Občianskeho zákonníka na aplikovateľnosť Obchodného zákonníka. [Impact of the amendment of Section 52 of the Civil Code on the applicability of the Commercial Code]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 4, s. 397-416. ISSN 0032-6984.

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Absencia intertemporálnych ustanovení a retroaktivita právnej normy. [Absence of Intertemporal Provisions and Retroactivity of Legal Norms]. In Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe, 2015, roč. 1, č. 9, s. 2-7. ISSN 1339-8652.

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Premlčanie práva na náhradu škody. [Forfeiture of the Claim for Compensation]. In Právo, obchod, ekonomika III. : zborník vedeckých prác. Košice : UPJŠ, 2013, s. 294-302. ISBN 978-80-8152-056-3.

ŠVIDROŇ, Ján (50 %) – OVEČKOVÁ, Oľga (50 %). Súhrn aktivít výskumu Ústavu štátu a práva SAV od roku 2007 do roku 2011 a jeho rozvojové a výskumné zámery na roky 2012 až 2016. [Survey of research activities of the SAS Institute of State and Law in the years 2007-2011 and its development and research plans for the years 2012-2016]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 4, s. 379-392. ISSN 0032-6984.8. Papers on scientific conferences since 2012

Country: SR
Worker: Ovečková, O.
Institution: Faculty of Law of Pavol Jozef Šafárik University in Košice
in cooperation with the Institute of State and Law of CAS and the Institute of State and Law of SAS
Date: 6 – 8 November 2013
Name: International symposium Law – Commerce – Economy
Paper: Forfeiture of the claim for compensation

Country: CR
Worker: Ovečková, O.
Institution: Bundes Rechtsanwaltkammer, Deutscher Anwaltverein e.V., Forschugsinstitut für mittel- und osteuropäsches Wirtschaftsrecht e.V., Industrie- und Handelskammer Oberfranken, Internationales Fachinstitut für Steuer- und Wirtschaftsrecht e.V., in cooperation with Nakladatelství ASPI, Nakladatelství Linde, Atlas Consulting s.r.o. – legal information system CODEXIS, Faculty of Law of Charles University in Prague, Faculty of Law in Olomouc, Faculty of Law of Masaryk University in Brno, Institute of State and Law of the Slovak Academy of Sciences
Date: 12 – 14 June 2013
Name: 21st Carlsbad Days of Law
Paper: Prescription in the context of recodifications of private law and European bills

Country: SR
Worker: Ovečková, O.
Institution: Faculty of Law of UPJŠ in Košice in cooperation with the Institute of State and Law of SAS
Date: 27 – 29 October 2014
Name: Law – Commerce – Economy
Paper: Importance of transparency and clarity of the law for the business environment

Country: SR
Worker: Ovečková, O.
Institution: Faculty of Law of UPJŠ in Košice in cooperation with the Institute of State and Law of SAS
Date: 21- 23 October 2015
Name: International symposium Law – Commerce – Economy
Paper: Competition of private law principles


9. Participation in scientific projects and grants
Name of project: (Law in dynamics of social development and its theoretical reflections
Grant scheme: APVV
Project number: 0340-10
Duration of project: 05/2011 – 10/2014
Position: research team member

Name of project: Institute of prescription in relation to recodification of private law
Grant scheme: VEGA
Project number: 2/0007/15
Duration of project: 01/2015 – 12/2016
Position: project manager10. Membership of national and international organisations
Member of the Learned Society of SAS


11. Given lectures, courses and number of trained doctoral students


12. Research scholarships and grants: none


13. Academic awards and prizes:
State honour Ľudovít Štúr Order of the 1st class (2003), Golden Ľ. Štúr memorable plaque for significant merit in social sciences of SAS (1989), Silver F. Palacký plaque for significant merit in the development of social sciences of CSAS (1989), Silver medal of SAS (1994), Golden medal of Comenius University in Bratislava (2001), Memorable medal of PF UPJŠ Košice (2003);


14. Other