Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

doc. Ing. Karol Morvay, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • FRANK, Karol - HUDCOVSKÝ, Martin - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - JECK, Tomáš - LICHNER, Ivan - MIKLOŠOVIČ, Tomáš - MORVAY, Karol - ŠIKULOVÁ, Ivana - ŠIRAŇOVÁ, Mária - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Economic Development of Slovakia in 2022 [Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2022: Zaostrené na: Ekonomika v zovretí mimoriadnych hrozieb]. Reviewed by: Milan Žák, Barbora Mazúrová. 1. vyd. Bratislava : Institute of Economic Research of Slovak Academy of Sciences Bratislava, 2023. 172 p. Dostupné na internete: https://ekonom.sav.sk/uploads/journals/430_aj_hospodarsky_vyvoj_2023_final.pdf. ISBN 978–80–7144–337–7 (VEGA č. 2/0042/23 : Hodnotenie dynamiky a charakteru zmien v slovenskej ekonomike v prudko sa meniacom externom prostredí) Type: AAB
  • HVOZDÍKOVÁ, Veronika - MORVAY, Karol. Vývoj (ne)zamestnanosti v SR – tlmiaci faktor makroekono-mickej nestability a reálnej divergencie? = (Un)Employment developments in the SR - a dampening factor for macroeconomic instability and real divergence? In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023, s. 13-14. ISBN 978-80-88946-94-6. (VEGA č. 2/0042/23 : Hodnotenie dynamiky a charakteru zmien v slovenskej ekonomike v prudko sa meniacom externom prostredí. EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Type: AFH
  • MORVAY, Karol. O troch zaseknutých ventiloch ekonomiky : Dôvody nášho zaostávania. In Pravda, 2023, 16.2. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/657145-o-troch-zaseknutych-ventiloch-ekonomiky-dovody-nasho-zaostavania/ Type: GII
  • MORVAY, Karol. Infláciu ovplyvňujeme aj sami. In Pravda, 2023, 12.1. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/653154-inflaciu-ovplyvnujeme-aj-sami/ Type: GII
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus