Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Curriculum vitae

JUDr. Zuzana Magurová, LL.M.

1. Name, surname, degrees: JUDr. Zuzana Magurová, LL.M.


2. Position at the institution: specialist worker with a university degree


3. Contact data: e-mail: usapmagu@savba.sk


4. Academic résumé:
1982 JUDr. – Faculty of Law of Comenius University in Bratislava


5. Areas of scientific interest: human rights, non-discrimination, gender equality, violence against women, non-profit legal persons


6. Most important publications

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Aplikácia rovnosti príležitostí z hľadiska medzinárodných a vnútroštátnych aspektov [Application of Equality of Opportunities from International and National Aspects]. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, 2003. 35 s. Edícia Štúdie a materiály, zošit VI.

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Sponzorstvo, darcovstvo alebo reklama? (Úvod do problematiky). [Sponzoring, donation or advertisement ? (introduction to the problems)]. In Právny obzor, 1999, roč. 82, č. 1, s. 55-65. ISSN 0032-6984.

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Legislatíva tretieho (neziskového) sektora na Slovensku (Úvahy de lege a de lege ferenda). [Legislation of the Third (Non-Profit) Sector in Slovakia (Considerations de lege lata and de lege ferenda)]. In Právny obzor, 1996, roč. 79, č.. 3, s. 198-223. ISSN 0032-6984.

KAHÚN, Jan (50 %) - MAGUROVÁ, Zuzana (50 %). Zákon o nadáciách. Komentár. [Act on Foundations. Comments]. Bratislava : Veda, 1997. 144 s. ISBN 80-224-0537-X.


7. Scientific outputs since 2012
JANÁČ, Viliam (25 %) - KRÁLIČKOVÁ, Barbora (25 %) - MAGUROVÁ, Zuzana (25 %) - LAPŠANSKÝ, Lukáš (25 %). Pripravovaná právna úprava verejných výskumných inštitúcií. [Planned Legal Regulation of Public Research and Development Institutions]. In KROPAJ, M. (ed.) Sub Specie Aeternis: Život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 – 2014). Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015, s. 215-221. ISBN 978-80-89019-30-4.

DEBRECÉNIOVÁ, Janka (34 %) - LAJČÁKOVÁ, Jarmila (33 %) - MAGUROVÁ, Zuzana (33 %). Implementácia zásady rovnakého zaobchádzania prostredníctvom Antidiskriminačného zákona : Problémy, bariéry a výzvy [Implementation of the Principle of Equal Treatment through the Antidiscrimination Act : Problems, Barriers and Challenges]. (výstup projektu - správa o transpozícii a implementácii rodových smerníc EU na Slovensku, časť 11.). Bratislava : Občan, demokracia a zodpovednosť, 2013, s. 53-64. dostupné na: http://odz.sk/wp-content/uploads/Implem_ZRZ_ADZ_analyza.pdf.

BERDISOVÁ, Lucia - DEBRECÉNIOVÁ, Janka - HOLUBOVÁ, Barbora - LAMAČKOVÁ, Daniela - MAGUROVÁ, Zuzana (5 %) –TRGIŇOVÁ, Ľubica - VOZÁRIKOVÁ, Margaréta. Inšpekcia práce a zásada rovnakého zaobchádzania s dôrazom na pohlavie a rod : právne rámce, bariéry, príklady dobrej praxe a odporúčania pre legislatívu, politiky a prax v SR. [Labour Inspection and the Principle of Equal Treatment with the Emphasis on Sex and Gender Equality: Legal Framework, Barriers, Good Practice, Examples and Recommendations for the Legislation, Policies and Practice in the Slovak Republic]. Bratislava : Centrum vzdelávania MPSVR, 2015. 365 s. ISBN 978-80-969824-3-1. dostupné na internete:
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2015/09/Anal%C3%BDza-s%C3%BA%C4%8Dasn%C3%A9ho-stavu-vykon%C3%A1vania-in%C5%A1pekcie-pr%C3%A1ce.pdf

BURGEROVÁ, Zuzana - HOLUBOVÁ, Barbora - JUST HRNČÁROVÁ, Nataša - KURILOVSKÁ, Dušana - KRÁLOVÁ, Sylvia - MAGUROVÁ, Zuzana (14 %) - MESOCHORITISOVÁ, Adriana. Analýza Istanbulského dohovoru vo svetle verejných politík SR : elektronický dokument. [Analysis of the Istanbul Convention in the light of public policies – electronic document]. Bratislava : Možnosť voľby, 2014.
dostupné na internete: http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2014/11/Text-Dohovor_do-PDF_10_12-3.pdf.

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Uplatňovanie preneseného dôkazného bremena v prípadoch diskriminácie. [Application of the Reverse Burden of Proof in Discrimination Cases]. In Bratislavské právnické fórum 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratialava : Univerzita Komenského - Právnická fakulta, 2013, s. 331-339. ISBN 978-80-7160-365-8. Dostupné na internete: http://www.lawconference.sk/archiv/bpf_2013/sprava/files/zborniky/Session%20of%20Civil%20Law.pdf.

MAGUROVÁ, Zuzana (50 %) - KURILOVSKÁ, Lucia (50 %). Odraz a vplyv medzinárodných dohovorov na ustanovenia slovenského trestného kódexu týkajúce sa sexuálnych trestných činov : Kapitola III/2 [Reflection and Impact of International Conventions to the Sexual Offences Provisions of Slovak Criminal Code]. In Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava : Key Publishing, 2014, s. 297-305. ISBN 978-80-7418-213-6; The European Society for History of Law, Kapitola III./2 s. 297-305. ISBN 978-80-87475-42-3.

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Rodová rovnosť v slovenskej antidiskriminačnej legislatíve. [Gender Equality in Slovak Antidiscrimination Law]. In Dny práva - 2012. Edícia Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, č. 442. Brno : Masarykova univerzita, 2013, s. 131-153. ISBN 978-80-210-6319-8. dostupné na:
https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/Antidiskriminacnizakon/MagurovaZuzana.pdf

STRÁŽNICKÁ, Alexandra (50 %) - MAGUROVÁ, Zuzana (50 %). Prenesené dôkazné bremeno v prípadoch namietanej diskriminácie. [The Shift Burden Proof in Discrimination Cases]. In Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite. EQUILIBIA : Bratislava, 2012, s. 134-159. ISBN 978-80-8143-052-7. dostupné na:
http://genderdatabaza.wordpress.com/2012/12/15/pravne-aspekty-rovnakeho-zaobchadzania-v-slovenskej-realite/

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Pozitívne opatrenia zamerané na rodovú rovnosť v kontexte európskeho práva. [Positive measures aimed to gender equality in the context of European law]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 3, s. 237-252. ISSN 0032-6984.

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Pozitívne opatrenia zamerané na rodovú rovnosť v rozhodnutiach Európskeho súdneho dvora. [Positive measures aimed to gender equality in judgements of the European Court of Justice]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 6, s. 584-600. ISSN 0032-6984.

HOLUBOVÁ Barbora (50 %) - MAGUROVÁ, Zuzana (50 %). Dôstojnosť, integrita a ukončenie rodovo podmieneného násilia. [Dignity, Integrity and Termination of Gender-Based Violence]. In Pietruchová, O. (ed.) Bližšie k Európe : stratégia EÚ rovnosti žien a mužov na roky 2010-2015 z pohľadu slovenskej reality. Bratislava : Vydavateľstvo Tatran pre Ženskú loby Slovenska, 2012, s. 64-88. dostupné na: https://genderdatabaza.files.wordpress.com/2012/07/blizsie_k_eu_zenska_loby_sr.pdf.


Outputs in English

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Slovakia : National Law: Reports from the Experts of the Member States, EEA Countries, Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey. In The Implementation of Parental Leave Directive 2010/18 in 33 European Countries, part II.. Brussels : European Union, 2015, pp. 197-201. ISBN 978-92-79-458361-1. DOI 10.2838/957478. http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/150325_en.htm.

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Slovakia : National Law: Reports from the Experts of the Member States, EEA Countries, Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey. In The implementation of Directive 2010/41 on the application of the principle of equal treatment between men and women engaged in an activity in a self-employed capacity, part II. Brussels : European Union, 2015, pp. 233-241. ISBN 978-92-79-46824-7. DOI 10.2838/430490. http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/your_rights/self_employed_en.pdf.
MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Slovakia : National Law: Reports from the Experts of the Member States, EEA Countries, Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey. In Gender Equality Law in 33 European Countries: How are EU rules transposed into national law in 2014.Part II. Brussels : European Union, 2015, pp. 220-228. ISBN 978-92-79-45842-2. DOI 10.2838/00406.
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/ge_law_33_european_countries_2015_en.pdf.

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Slovakia : National Law: Reports from the Experts of the Member States, EEA Countries, Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey. In Gender Equality Law in 33 European Countries: How are EU rules transposed into national law?, Part II. Brussels : European Union, 2014, pp. 201-208. ISBN 978-92-79-35645-2. DOI 10.2838/93034.
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/your_rights/gender_equality_law_33_countries_how_transposed_2013_en.pdf

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Slovakia : National Law: Reports from the Experts of the Member States, EEA Countries, FYR of Macedonia and Turkey. In Sex Discrimination in Relation to Part-Time and Fixed-Term Work: The application of EU and national law in practice in 33 European countries, Part II.. Brussels : European Union, 2013, pp. 300-309. ISBN 978-92-79-32351-5. DOI 10.2838/53404.
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/your_rights/sex_discrimination_in_relation_to_part_time_and_fixed_term_final_en.pdf

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Slovakia : National Law: Reports from the Experts of the Member States, EEA Countries, Acceding Country, FYR of Macedonia and Turkey. In The Personal Scope of the EU Sex Equality Directives, Part II. Brussels : Uoropen Union, 2012, pp. 194-201. ISBN 978-92-79-27864-8. DOI 10.2838/39037. http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/your_rights/personal_scope_eu_sex_equality_directive_final_en.pdf

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Slovakia : National Law: Reports from the Experts of the Member States, EEA Countries, Croatia, FYR of Macedonia and Turkey. In Fighting Discrimination on the Grounds of Pregnancy, Maternity and Parenthood : The application of EU and national law in practice in 33 European countries, Part II. Brussels : European Union, 2012, pp. 234-242. ISBN 978-92-79-27748-1. DOI 10.2838/37932.
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/your_rights/discrimination__pregnancy_maternity_parenthood_final_en.pdf,

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Slovakia : News from the Member States, EEA Countries, Croatia, FYR of Macedonia and Turkey. In European Gender Equality Law Review, 2013, no. 1, p. 106-110. ISSN 2212-5914.
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/law_reviews/egelr_2013-1_final_web_en.pdf,

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Slovakia : News from the Member States, EEA Countries, Croatia, FYR of Macedonia and Turkey. In European Gender Equality Law Review, 2013, no. 2, pp. 97-100. ISSN 2212-5914.
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/law_reviews/egelr_2013_2_final_web_en.pdf.

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Slovakia : News from the Member States, EEA Countries, Croatia, FYR of Macedonia and Turkey European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality, In European Gender Equality Law Review, 2012, no. 1, pp. 105-108. ISSN 2212-5914.
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/law_reviews/egelr_2012-1_final_web_en.pdf

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Slovakia : News from the Member States, EEA Countries, Croatia, FYR of Macedonia and Turkey. In European Gender Equality Law Review, 2012, no. 2, pp. 134-137. ISSN 2212-5914.
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/law_reviews/egelr_2012-2_web_final_en.pdf8. Papers on scientific conferences since 2012

Country: SR
Worker: Magurová, Z.
Institution: Ministry of Justice of SR
Date: 14 December 2015
Name: Conference on the occasion of the International Day of Human Rights Enforceability of Human Rights and Access to Justice
Paper: Problems with Enforceability of Human Rights of Women and Access of Women to Justice in Slovakia

Country: SR
Worker: Magurová, Z.
Institution: Institute of State and Law of SAS
Date: 13 – 21 November 2015
Name: Autumn School of Law 2015 “A Human in European Legal Culture“
Paper: Gender and Sex in Law

Country: SR
Worker: Magurová, Z.
Institution: Faculty of Law of Comenius University
Date: 10 – 11 October 2013
Name: Bratislava Legal Forum 2013
Paper: Application of the Transferred Burden of Proof in Discrimination Cases

Country: BG
Worker: Magurová, Z.
Institution: Bulgarian Foundation for Gender Studies
Date: 3 - 9 May 2012
Name: Rights Training Institute, 4 Session 2
Paper: The Burden of Proof in Sex Discrimination Cases and the Access to Justice in Sex Discrimination Cases


9. Participation in scientific projects and grants
Name of project: Legal subjects of research, development and innovation in the background of the process of transformation of the Slovak Academy of Sciences
Grant scheme: VEGA MŠVVaŠ SR
Project number: 2/0131/15
Duration of project: 01/2015 – 12/2017
Position: research team member

Name of project: Law in dynamics of social development and its theoretical reflections
Grant scheme: APVV
Project number: 0340-10
Duration of project: 05/2011 – 10/2014
Position: research team member

Name of project: National project – Institute of gender equality
Name of operational programme: Employment and Social Inclusion
Name of beneficiary (implementer): Training Centre of the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic (CV MPSVaR)
Duration of project: 10/2009 – 03/2014
Position: research team member

Name of project: Law into practise, practise into law – partnership for closer collaboration between research and business (CZ.1.07/2.4.00/31.0146).
Grant scheme: Operational Programme Education for Competitiveness. (OP EC „Law into practise, practise into law – partnership for closer collaboration between research and business“
Registration No.: CZ 1.07/2.4.00/31.0146.)
Name of beneficiary (implementer): Faculty of Law of Masaryk University
Position: Participation in the International Roud Table “Foundation Europea: Quo Vadis?” 05. 09. 2014
Name of project: European Commission’s Network of legal experts in gender equality and non-discrimination
Contract Reference: No. JUST/2014/RDIS/PR/EQUA/0039
Project reference: 81, Creditor number 6585
Duration of project: 1/2015 – 12/2017
Position: national expert in gender equality

Name of project: European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality, Contract Reference: No. JUST/2011/GEND/PR/0093/A4
Duration of project: 1/2012 – 12/2014
Position: national expert in gender equality


10. Membership of national and international organisations
Member of the Committee of the Slovak Society for International Law of SAS


11. Given lectures, courses and number of trained doctoral students
Teaching of the subject “Federal and Foundation Law” at the Faculty of Law of PEVŠ in Bratislava:
Number of trained doctoral students: 0


12. Research scholarships and grants: none


13. Academic awards and prizes: none


14. Other
Member of the Council of the Government of the Slovak Republic for non- governmental non-profit organisations
Member of the Committee for Gender Equality of the Council of the Government of SR for Human Rights, National Minorities and Gender Equality
Member of the Committee for Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex People of the Council of the Government of SR for Human Rights, National Minorities and Gender Equality
Cooperation with the Ministry of Labour, Social Affairs and Family on the preparation of the draft “Act on Violence against Women and Domestic Violence“