Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

MUDr. Igor Riečanský PhD.

National projects

Cognitive and brain mechanisms of semantic processing

Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: MUDr. Riečanský Igor PhD.

* Neurocognitive mechanisms of semantic representation and control

Neurokognitívne mechanizmy sémantickej reprezentácie a kontroly

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Marko Martin PhD.

* StrokeRehab - Novel approach to post-stroke rehabilitation. A basic and translational study, aiming to restore posture control and body symmetry in post-stroke patients by sensory stimulation.

Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie.

Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: RNDr. Bzdúšková Diana PhD.

* Comparison of antidepressant effects of natural psychoplastogen and an mTOR activator in animal model of depression

Porovnanie antidepresívnych účinkov prírodného psychoplastogénu a aktivátora mTOR v animálnom modeli depresie

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Vranková Stanislava PhD.

* Postural threat in virtual reality in adults with height intolerance

Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Bzdúšková Diana PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver