Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

prof. RNDr. Ľubica Lacinová DrSc.

International projects

TREASURE - Maternal Perinatal Stress and Adverse Outcomes in the Offspring: Maximising infants´development

Materský perinatálny stres a nepriaznivé výsledky u potomstva: Optimalizácia vývoja dojčiat

Duration: 9.11.2023 - 8.11.2027
Program: COST
Project leader: prof. RNDr. Lacinová Ľubica DrSc.


National projects

* Nano-Neuro-Plast - Activation of the VGF/BDNF/TrkB pathway by synthetic mRNA encapsulated in polyplex nanoparticles: effects on neural excitability, neuroplasticity and animal behavior

Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: MMedSc Dremencov Eliyahu DrSc

* Characterization of excitatory and inhibitory neurons in the brain areas relevant for development of social behaviour in the autismrelated model

Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Mgr. Jurkovičová Tarabová Bohumila PhD.

Modulation of neuronal excitability by homocysteine

Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: prof. RNDr. Lacinová Ľubica DrSc.

* Physiopathology of T-type calcium channels in motor neuron function

Úloha T-typu vápnikových kanálov v patofyziológii motorických neurónov

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: dr. Weiss Norbert PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver