Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Ľuboš Halada CSc.

International projects

eLTER PPP - eLTER Preparatory Phase Project

eLTER Preparatory Phase Project

Duration: 1.2.2020 - 31.1.2025
Program: Horizont 2020
Project leader: RNDr. Halada Ľuboš CSc.

eLTER PLUS - European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological systems research infrastructure PLUS

European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological systems research infrastructure PLUS

Duration: 1.2.2020 - 31.1.2025
Program: Horizont 2020
Project leader: RNDr. Halada Ľuboš CSc.

Restore4Life - Restoration of wetland complexes as life supporting systems in the Danube Basin

Obnova mokraďových komplexov ako systémov podporujúcich život v povodí Dunaja

Duration: 1.6.2023 - 31.5.2027
Program: Horizont Európa
Project leader: RNDr. Halada Ľuboš CSc.


National projects

* Diversity of grassland habitats in Slovakia after two decades in the EU

Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Špulerová Jana PhD.

Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems

Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Halada Ľuboš CSc.

* ENVIRO PLUS - Supporting the R&D activities of a unique research team

Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu

Duration: 27.9.2022 - 31.12.2023
Program: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Project leader: Mgr. Kalivoda Henrik PhD.

* CALTER - Soil carbon fluxes in dominant forest ecosystems along elevation gradient in the Western Carpathian

Toky uhlíka v pôde hlavných typov lesných ekosystémov na výškovom gradiente Západných Karpát

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Ing. Barna Milan PhD.

CALTER - Soil carbon fluxes in dominant forest ecosystems along elevation gradient in the Western Carpathians

Toky uhlíka v pôde hlavných typov lesných ekosystémov na výškovom gradiente Západných Karpát.

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: RNDr. Halada Ľuboš CSc.

Projects total: 8

Note: * cosolver