Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Eduard Lazorík

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • LAZORÍK, Eduard - BEDNÁRIKOVÁ, Janka - VESELOVSKÁ, Eva. Stredoveké liturgické fragmenty z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice. Recenzenti: Dalibor Havel, Rastislav Adamko. 1. vydanie. Martin : Slovenská národná knižnica, 2022. 340 s. Catalogus fragmentorum, Tomus 3. ISBN 978-80-8149-158-0 (APVV-19-0043 : CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy) Type: AAB
  • LAZORÍK, Eduard. Manuscript fragments in Carthusian incunables from the Slovak National Library in Martin [Fragmenty v kartuziánskych inkunábulách Slovenskej národnej knižnice v Martine]. In Musica mediaeva liturgica IV : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 1. júna 2022. Editor: Janka Bednáriková; recenzenti: Katarina Šter, Jaroslav Nemeš. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2023, s. 80-139. ISBN 978-80-561-1030-0. (VEGA č. 2/0006/21 : Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí. Musica mediaeva liturgica IV. : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Musica mediaeva liturgica IV. : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou) Type: AFD
  • LAZORÍK, Eduard - STUDNIČKOVÁ, Milada. Žaltář. In BAR, Přemysl et al. Eliška Rejčka: dar středověku. - Brno : Muzeum města Brna, 2023, s. 64-66. ISBN 978-80-88631-02-6. Type: GII
  • LAZORÍK, Eduard - STUDNIČKOVÁ, Milada. Chorální kniha. In BAR, Přemysl et al. Eliška Rejčka: dar středověku. - Brno : Muzeum města Brna, 2023, s. 59-61. ISBN 978-80-88631-02-6. Type: GII
  • LAZORÍK, Eduard. Použití starobrněnské skupiny rukopisů v rámci liturgie kláštera. In BAR, Přemysl et al. Eliška Rejčka: dar středověku. - Brno : Muzeum města Brna, 2023, s. 11-17. ISBN 978-80-88631-02-6. Type: GII
  • LAZORÍK, Eduard - STUDNIČKOVÁ, Milada. Graduál. In BAR, Přemysl et al. Eliška Rejčka: dar středověku. - Brno : Muzeum města Brna, 2023, s. 57-59. ISBN 978-80-88631-02-6. Type: GII
  • VESELOVSKÁ, Eva - LAZORÍK, Eduard. Hudobné pramene stredoveku z územia Slovenska v digitálnom svete. Najnovšie výsledky výskumov : abstrakt [Musical Sources of the Middle Ages from the Territory of Slovakia in the Digital World. The Latest Research Results]. In Musicologica : Program a abstrakty Medzinárodnej muzikologickej konferencie venovanej pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc., 2023, č. 1, s. 23-24. ISSN 1337-9070. (Medzinárodná muzikologická konferencia venovaná pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc.) Type: AFH
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus