Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Dóra Belán

International projects

* PolRom - Identifying evidence-based methods to effectively combat discrimination of the Roma in the changing political climate of Europe

Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe

Duration: 1.11.2018 - 31.8.2021
Program: Multilaterálne - iné
Project leader: Mgr. Lášticová Barbara PhD.

* ENGAGE - Using contact interventions to promote engagement and mobilisation for social change

Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2022
Program: Multilaterálne - iné
Project leader: Mgr. Lášticová Barbara PhD.


National projects

* Social-psychology aspects of anti-discrimination interventions: A qualitative metaanalysis

Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza

Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Lášticová Barbara PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver