Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Bernard Pavlovič

National projects

* The exploitation of natural resources from the Early Historic Period to the Modern Times in selected Slovak regions

Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Bednár Peter CSc.

* -

Hospodárske zázemie "centier" vo včasnom a na počiatku vrcholného stredoveku na severe Karpatskej kotliny.

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

* The landscape and settlements of the Celts and Germani Mutual relations, relations in and with the landscape

Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: doc. PhDr. Březinová Gertrúda CSc.

* Settlement agglomeration of linear culture in the Žitava valley

Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Cheben Ivan CSc.

* Middle Nitra Region in the Early Middle Ages. Ad fontes.

Stredné Ponitrie vo včasnom stredoveku. Ad fontes.

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Robak Zbigniew PhD.

* Influence of the exploitation of natural resources on ways of life in the Bronze Age and Iron Age

Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Benediková Lucia PhD.

Projects total: 6

Note: * cosolver