Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Tatiana Kimličková - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* SYSTEM - Synergia integrovaných senzorov a technológií pre zabezpečenie urbanizovaného prostredia
Synergy of integrated sensors and technologies for urban secured environment
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Velísková Yvetta PhD.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.8.2021


Národné projekty

* Riešenie krízových situácií v zásobovaní vodou s ohľadom na klimatické zmeny
Management of crisis situations in water supply with respect to climate change
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Velísková Yvetta PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ