Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Kristína Bilková PhD.

National projects

ALTERCONSUM - Alternative food networks: a shift from consumerism to sustainable consumption

Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Mgr. Bilková Kristína PhD.

* Spatially differentiated impacts and manifestations of COVID-19 in Slovakia

Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Michálek Anton CSc.

* SUB-KIK - Suburbanization: Community, identity and everydayness

Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť

Duration: 1.8.2021 - 31.7.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Šuška Pavel PhD.

The impact of the COVID-19 pandemic on changes in consumption and its manifestations in new patterns of consumer behavior in Slovakia

Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Bilková Kristína PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver