Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Ľubica Ditmarová PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

ENVIROSPRUCE - Identifikácia environmentálnej zraniteľnosti a adaptívneho potenciálu populácií smreka (Picea abies Karst. L.) v podmienkach meniacej sa klímy
Identification of environmental vulnerability and adaptive potential of Norway spruce (Picea abies Karst. L.) populations under changing climate
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ditmarová Ľubica PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Indikácia vplyvu kritických hodnôt faktorov prostredia na úrovni fyziologických a rastových znakov u populácií smreka rozdielneho geografického pôvodu
Indication of influence of critical values of environmental factors at level of physiological and growth traits in spruce populations from different geographic origin sites
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ditmarová Ľubica PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
GROPECO - Rast a produkcia horských ekosystémov v podmienkach aridizácie klímy
Growth and production of mountain ecosystems under conditions of climate aridization
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ditmarová Ľubica PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ