Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Lucia Heldáková PhD.

International projects

Post-WWII MigFlo - Post-WWII Migration Flows in the V4 States in the Context of Propaganda Studies

Migračné pohyby po druhej svetovej vojne v krajinách V4 v kontexte propagandistických štúdií

Duration: 1.9.2021 - 28.2.2023
Program: International Visegrad Found (IVF)
Project leader: Mgr. Heldáková Lucia PhD.

* Current state and functioning of Slovak national education - reflection of teachers, reflection of students and reflection of parents

Súčasný stav a fungovanie slovenského národnostného školstva – reflexia pedagógov, reflexia študentov a reflexia rodičov

Duration: 1.1.2019 - 31.12.2024
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Mgr. Ďurkovská Mária PhD.


National projects

* Reflection of Slovak national educational system in Hungary in the context of the present and other perspectives of its functioning

Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania

Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Ďurkovská Mária PhD.

* Social and Psychological Correlates of Populist Attitudes

Sociálne a psychologické koreláty populistických postojov

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Piterová Ivana PhD.

TransferNem - Transfer of Germans from Czechoslovakia after the Second World War in period propaganda

Transfer Nemcov z Československa po druhej svetovej vojne v dobovej propagande

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Heldáková Lucia PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver