Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

RNDr. Ján Gálik, CSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • ILENINOVÁ, Mária - KISS BIMBOVÁ, Katarína - KISUCKÁ, Alexandra - GÁLIK, Ján - KURUC, Tomáš - MUDROŇOVÁ, Dagmar - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Probiotic strain Lacticaseibacillus paracesei Ž2 modulates inflammatory response and improves locomotor recovery of rats after spinal cord injury. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení) Type: GHG
  • KISS BIMBOVÁ, Katarína** - BAČOVÁ, Mária - KISUCKÁ, Alexandra - GÁLIK, Ján - ILENINOVÁ, Mária - KURUC, Tomáš - MAGUROVÁ, Martina - LUKÁČOVÁ, Nadežda**. Impact of Endurance Training on Regeneration of Axons, Glial Cells, and Inhibitory Neurons after Spinal Cord Injury: A Link between Functional Outcome and Regeneration Potential within the Lesion Site and in Adjacent Spinal Cord Tissue. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 10, art. no. 8616. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms24108616 (APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA)) Type: ADCA
  • KISUCKÁ, Alexandra** - KISS BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - ILENINOVÁ, Mária - KURUC, Tomáš - MAGUROVÁ, Martina - GÁLIK, Ján - LUKÁČOVÁ, Nadežda. The effect of subpial delivery of Chondroitinase ABC on regulating PI3K/AKT signaling pathway after SCI. In IBRO Neuroscience Reports. - Elsevier, 2023, 2023, vol.15 Suppl.1, p. 236. ISSN 2667-2421. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ibneur.2023.08.389 (IBRO 2023 : World Congress of Neuroscience. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh) Type: AFC
  • KISUCKÁ, Alexandra - KISS BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - ILENINOVÁ, Mária - KURUC, Tomáš - MAGUROVÁ, Martina - GÁLIK, Ján - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Recognition of the extracellular matrix formation within the SCI lesion is the key factor for the therapeutic potential of CSPGs inhibition. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy) Type: GHG
  • KURUC, Tomáš - ILENINOVÁ, Mária - KISUCKÁ, Alexandra - KUCHÁROVÁ, Karolína - IHNÁTOVÁ, Lenka - MAGUROVÁ, Martina - GÁLIK, Ján - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Endurance training effectively modulates protein levels of BDNF and GDNF in obese rats within the brain, spinalcord, and muscles. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy) Type: GHG
  • LUKÁČOVÁ, Nadežda** - KISS BIMBOVÁ, Katarína - KISUCKÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Mária - ILENINOVÁ, Mária - KURUC, Tomáš - MAGUROVÁ, Martina - GÁLIK, Ján. Pharmacological effect of three clinically approved anti-inflammatory drugs on reactive astrogliosis in subacute and chronic phase after Th9compression (J16). In IBRO Neuroscience Reports. - Elsevier, 2023, 2023, vol.15 Suppl.1, p. 238. ISSN 2667-2421. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ibneur.2023.08.395 (IBRO 2023 : World Congress of Neuroscience. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení) Type: AFC
  • LUKÁČOVÁ, Nadežda - KISS BIMBOVÁ, Katarína - KISUCKÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Mária - ILENINOVÁ, Mária - KURUC, Tomáš - MAGUROVÁ, Martina - GÁLIK, Ján. Regulatoryinfluence of three clinically approved anti-inflammatory drugs (Siponimed, Atorvastatin and Methylprednisolone) on polarization of M1/M2 microglia in subacute and chronic phase after Th9 compression. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh) Type: GHG
  • MARTONČÍKOVÁ, Marcela - DOLEŽAL, Pavel - FABIANOVÁ, Kamila - KARHÁNEK, Miloslav - GÁLIK, Ján - RAČEK, Adam - POPOVIČOVÁ, Alexandra - RAČEKOVÁ, Eniko**. Remote psychophysical testing of smell in patients with persistent olfactory dysfunction after COVID-19. In Scientific Reports, 2023, vol.13, no., p.14090. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.973 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-023-41395-9 (ITMS: 313011V455 : Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED). APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN)) Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus