Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Milan Kohút CSc. - projektová činnosť

Národné projekty

* Horninotvorné a akcesorické minerály počas retrogresie vysokostupňových metamagmatických a metamorfovaných hornín
Rock-forming and accessory minerals during retrogression of high-grade metamorphic and metamagmatic rocks from orogenic belts.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Petrík Igor DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
* HARDROCKS - Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj
Ultrahogh-pressure metamorphic rocks and granitoids of colisional orogens: P-T-X conditions, formation of microdiamonds, stability of accessory minerals nd geodynamic evolution
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ