Aktuality

V Smoleniciach udeľovali Ceny SAV

2.7.2019, otvorené 1723-krát

 

Slovenská akadémia vied si každoročne uctieva špičkových vedcov. Ceny SAV sú najvyššou formou ocenenia tvorivej činnosti vedcov a aj tento rok sa v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach zišli tí najlepší. Excelentní.

Pozvanie na slávnostné udeľovanie cien prijali Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, Štefan Rozkopál, vedúci kancelárie prezidentky SR, Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka rezortu školstva, ako aj zástupcovia vysokých škôl a členovia Vedeckej rady SAV.

„Technológie výskumu a inovácie sú základom, aby Slovensko zvládlo prechod do inovačného procesu, vďaka humanitným vedcom spoznávame sami seba,“ uviedol v príhovore podpredseda vlády SR Richard Raši.

Predseda SAV Pavol Šajgalík priblížil, aký nevyhnutný je základný výskum a aké dôležité sú pre fungovanie spoločnosti humanitné vedy. „V rámci SAV vyhodnocujeme najlepšie vedecké výsledky, ktoré v danom roku vznikli. Dnes máme tri druhy ocenení. Jedným je základný výskum s potenciálom pre aplikácie, druhý je pokročilý výskum s už reálnymi výsledkami a tretí je spoločensko-vedný výskum, ktorý dáva návod, ako sa vyrovnať s migráciou," uviedol predseda SAV.

Ceny SAV v slávnostnej atmosfére tradične odovzdával predseda SAV Pavol Šajgalík v prítomnosti podpredsedov SAV a predsedníčky Snemu SAV Kataríny Gmucovej.

Cenu SAV za rok 2018 udelili

kolektívu pracovníkov Chemického ústavu SAV pod vedením Ing. Jána Tkáča, DrSc., v zložení: Ing. Alica Vikartovská, PhD., Mgr. Jana Blahutová, PhD., Ing. Tomáš Bertók, PhD., RNDr. Lenka Lorencová, PhD., RNDr. Alena Holazová,PhD., Ing. Michal Híreš, PhD., RNDr. Eduard Jáné, PhD., Mgr. Erika Chocholová, Ing. Filip Květoň, Ing. Anna Blšáková, Ing. Štefánia Hrončeková a Mgr. Veronika Gajdošová

za vedeckovýskumnú prácu Inovatívne bioanalytické metódy pre medicínsku diagnostiku vybraných ochorení, založené na analýze glykánov a využití nanotechnológií.

Cenu SAV v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce dostal

kolektív pracovníkov Ústavu molekulárnej biológie SAV pod vedením RNDr. Jána Kormanca, DrSc., v zložení: Mgr. Renáta Nováková, CSc., RNDr. Dagmar Homerová, CSc., RNDr. Ľubomíra Fecková, Ing. Bronislava Řežuchová, RNDr. Beatrica Ševčíková a Renáta Knirschová

za vedeckovýskumnú prácu Geneticky manipulované kmene streptomycét pre efektívnu produkciu biotechnologicky relevantných biomolekúl.

Cenu SAV za rok 2018 v kategórii tvorivá činnosť a výsledky vedeckovýskumnej práce udelili 

PhDr. Miroslavovi Londákovi, DrSc., PhDr. Slavomírovi Michálkovi, DrSc., a kolektívu z Historického ústavu SAV za kolektívnu monografiu Dubček.

Cenu SAV v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce získali

RNDr. Boris Divinský a Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD. et al. z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV za kolektívnu monografiu Globe in Motion. Patterns of International Migration: Similarities and Differences.

Cenu SAV za popularizáciu vedy udelili

PhDr. Zuzane Kusej, CSc., zo Sociologického ústavu SAV za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť v oblasti sociologického výskumu,

Mgr. Ondrejovi Ficerimu, PhD., z Centra spoločenských a psychologických vied SAV za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť pri príležitosti stého výročia vzniku Československej republiky,

PhDr. Sibyle Mislovičovej z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť v oblasti jazykovej kultúry,

RNDr. Margite Klobušickej, CSc., z Biomedicínskeho centra SAV za propagáciu významu vedy a presadzovanie jej rozvoja v oblasti výskumu rakoviny a

Mgr. Ľubomírovi Bajaníkovi  z Rozhlasu a televízie Slovenska za popularizáciu spoločenských a humanitných vied.

Ocenenia za špičkové publikácie

„Ocenením Špičkové publikácie SAV chceme ohodnotiť úspechy našich vedeckých pracovníkov, ktorým sa podarilo preniknúť do vedeckých časopisov mimoriadnej prestíže alebo ktorých práce získali mimoriadne množstvo citácií v medzinárodne akceptovaných a viditeľných databázach. Zároveň oceňujeme špičkové vedecké monografie, ktoré vyšli v renomovaných vydavateľstvách, rešpektovaných medzinárodnou vedeckou komunitou a v neposlednom rade tých, ktorých práce sú indexované vo významnom Nature Index,“ uviedol pri slávnostnom oceňovaní špičkových publikácií podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie prof. Peter Samuely.

SAV chce týmito oceneniami stimulovať a ohodnocovať medzinárodnú viditeľnosť výskumu v SAV.

V kategórii Špičková časopisecká publikácia boli ocenení: RNDr. Matej Pivoluska, PhD., (Fyzikálny ústav SAV), Dr. Sergio Javier González Manrique (Astronomický ústav SAV), Mgr. Ján Brndiar, PhD., (Fyzikálny ústav SAV), prof. Ing. Ivan Štich, DrSc., (Fyzikálny ústav SAV), Msc. Tamás Müller (Ústav vied o Zemi SAV), Pavol Lizoň, Mgr. Viktor Kučera, PhD., (Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV), Katarína Kysucká, Mgr. Juraj Lieskovský, PhD., (Ústav krajinnej ekológie SAV).

V kategórii Vedecká publikácia s mimoriadne vysokým počtom citácií získali ocenenie: Ing. Mgr. Peter Staňo, PhD., (Fyzikálny ústav SAV), prof. PhDr. Juraj Dolník, (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV), DrSc., PhDr. Ľubor Králik, CSc., (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV).

V kategórii Špičková vedecká monografia odchádzali s cenou RNDr. Vladimír Britaňák, DrSc., (Ústav informatiky SAV) a Dr. habil. phil. et theol. Jon Stewart, PhD., (Filozofický ústav SAV).

Ocenení v kategórii Nature Index publikácie: RNDr. Pavol Farkašovský, DrSc., (Ústav experimentálnej fyziky SAV), Ing. Mgr. Peter Staňo (ocenený bol dvakrát), PhD., RNDr. Jozef Kačmarčík, (Ústav experimentálnej fyziky SAV), PhD., Dr. Oľga L. Malkina, DrSc., (Ústav anorganickej chémie SAV).

Za ocenených poďakovala riaditeľka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV Tatiana Zachar Podolinská, ktorý vyzdvihla, že ceny sú pre ich držiteľov satisfakciou za niekoľkoročnú úmornú prácu, „ktorá nás strašne baví“. Zdôraznila, že Slovensko má obrovský vedomostný potenciál.

Na Slovensku sa dá robiť špičková veda. Potvrdilo to aj dnešné udeľovanie Cien SAV. (an)

Foto: Martin Bystriansky

Príloha

Ocenený kolektív pracovníkov Chemického ústavu SAV pod vedením Jána Tkáča
Príloha

Cenu SAV v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce získali Tatiana Zachar Podolinská a Boris Divinský za kolektívnu monografiu Globe in Motion..
Príloha

Cena SAV v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce patrí tímu Ústavu molekulárnej biológie SAV pod vedením Jána Kormanca
Príloha

Za monografiu Dubček získali Cenu SAV Miroslav Londák a Slavomír Michálek.