Aktuality

Príbehmi proti predsudkom: prepájanie výskumu a vzdelávacej praxe

Vložil(a): A. Nozdrovická, 17.6.2019, videné 480-krát

Vo štvrtok 13. júna sa v priestoroch Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave uskutočnil záverečný odborný seminár projektu APVV 14-0531 INTERMIN. Na projekte v rokoch 2015 – 2019 spolupracovali Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV a Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK. Na seminári a workshopoch sa zúčastnilo vyše 50 učiteľov a učiteliek, zástupcov mimovládnych neziskových organizácií, akademikov venujúcich sa prevencii extrémizmu, ako aj zástupcov štátnych inštitúcií (Štátna školská inšpekcia či Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity).

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť a experimentálne otestovať vzdelávacie nástroje, ktoré sú založené na rovesníckych príbehoch, a ich cieľom je zmierniť predsudky voči Rómom a iným stigmatizovaným minoritám. Učiteľom a učiteľkám na druhom stupni základných škôl môžu pomôcť pracovať na zlepšovaní medziľudských vzťahov, predovšetkým pokiaľ ide o vzťahy žiakov a žiačok k rôznym menšinám. Projekt je výnimočný tým, že prepojil expertízu výskumníkov venujúcich sa základnému výskumu s praktikmi z mimovládnych neziskových organizácií (MNO) a vzdelávacej praxe. Je tiež výnimočný v tom, že ponúka vzdelávacie nástroje, ktorých účinnosť bola rigorózne empiricky otestovaná, a zároveň majú oporu v psychologickej teórii.

Realizácia hlavného experimentálneho testovania sa konala na jar 2018. V siedmich základných školách sme pracovali s 482 žiakmi a žiačkami 7. a 8. ročníkov. Triedy v každej škole boli náhodne pridelené do experimentálnej alebo kontrolnej skupiny. Žiaci v oboch skupinách vyplnili dotazník 5 – 10 dní pred realizáciou aktivít a 5 – 10 dní po realizácii poslednej intervencie. Dotazníky zisťovali postoje k Rómom a k ďalším skupinám (utečenci, moslimovia, černosi, Maďari, ľudia s telesným postihnutím), a zároveň mieru dôvery, sociálnej vzdialenosti, pociťovanej úzkosti a zamýšľané budúce správanie sa voči Rómom. Pýtali sme sa v nich aj na mieru a kvalitu priameho a sprostredkovaného kontaktu a na klímu v škole i v triede, pokiaľ ide o podporu tolerantných medziskupinových vzťahov.

Žiaci a žiačky z tried v experimentálnej skupine okrem dotazníkového zisťovania absolvovali aj tri intervencie, ktoré pozostávali zo 45-minútových skupinových aktivít realizovaných raz v týždni. Aktivity sa venovali riešeniu problému pri vzťahu rómskeho chlapca s nerómskym dievčaťom, práci s nedokončenými príbehmi mladých ľudí rôzneho pôvodu a analýze krátkeho videa sprostredkujúceho životné skúsenosti rómskeho dievčaťa žijúceho na Slovensku. Všetky použité príbehy sú autentické.

Vďaka práci s rovesníckymi príbehmi sa nám preukázateľne podarilo zmierniť sociálnu vzdialenosť, zvýšiť dôveru a posilniť inklinácie k pozitívnemu správaniu voči Rómom. Intervencie zlepšili postoje voči sekundárnym nečlenským skupinám (černosi, Maďari, ľudia s telesným postihnutím), no nezaznamenali sme prenos pozitívnych postojov na niektoré ďalšie skupiny, ktoré v aktivitách neboli explicitne spomenuté (utečenci a moslimovia). Rovnako sa nám nepodarilo zmierniť úzkosť, ktorú niektorí žiaci vo vzťahu k iným skupinám pociťovali. Na účinnosť rovesníckych príbehov mala vplyv školská klíma, najmä uplatňovanie noriem podporujúcich toleranciu a rešpekt v živote školy.

V projekte sme okrem toho v spolupráci s fínskymi a talianskymi kolegami pracovali s rovesníckymi príbehmi na zmierňovanie predsudkov voči imigrantom či testovali účinky čítania literárnej fikcie – konkrétne príbehov o Harrym Potterovi – na zmierňovanie predsudkov.

Experimentálneho testovania sa zúčastnilo takmer 900 žiakov a žiačok zo 16 slovenských základných škôl. Výstupom projektu sú okrem vedeckých štúdií aj dva metodické manuály pre učiteľky. Sú dostupné na stránke projektu.Seminár sme zorganizovali v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku, ktorá sa dlhodobo venuje otázkam kultúrnej rozmanitosti vo vzdelávaní.

Barbara Lášticová, ÚVSK SAV

Foto: Xenia Daniela Poslon, UVSK SAV

Príloha

Andrej Findor a Barbara Lášticová vedú workshop.
Príloha

Účastníčky workshopu pracujú na zadaní.
Príloha

Metodická príručka pre učiteľov a učiteľky