Aktuality

Snem SAV schválil koncepciu vednej politiky SAV

Vložil(a): A. Nozdrovická, 17.5.2019, videné 671-krát

Zasadanie Snemu SAV vo štvrtok 16. mája 2019 bolo venované viacerým pre SAV dôležitým témam. Zazneli informácie o aktuálnej situácii SAV a o rozpise rozpočtu SAV na rok 2019, ktoré členom snemu a prítomným hosťom podali predseda SAV P. Šajgalík a podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu J. Koppel.

Snem v doplňovacích voľbách zvolil prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc., rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., rektora Univerzity Komenského v Bratislave za členov do Vedeckej rady SAV.

Snem schválil s pripomienkami Výročnú správu o činnosti SAV za rok 2018 a bez pripomienok Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií Slovenskej akadémie vied.

Podstatná časť rokovania snemu bola venovaná koncepcii vednej politiky SAV, ktorú po prerokovaní Vedeckou radou SAV predstavil snemu podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie P. Samuely. Snem zobral na vedomie Víziu pre znalostnú spoločnosť a lepšie Slovensko vypracovanú Učenou spoločnosťou Slovenska, ako aj Analýzu finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV a dokumet SAV 2021: Akčný plán Predsedníctva SAV. Snem SAV schválil s pripomienkami dokument Stratégia SAV 2030, ktorý predstavuje koncepciu vednej politiky SAV na nasledujúce roky. (an)

Príloha

Logo SAV