Aktuality

PolRom: vplyv politického diskurzu na postoje a správanie voči Rómom

Vložil(a): A. Nozdrovická, 20.11.2018, videné 582-krát

V dňoch 16. – 17. novembra 2018 sa v Budapešti konalo úvodné stretnutie k európskemu projektu DG Justice Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe (PolRom). Dvojročný projekt bude realizovať v rokoch 2018 – 2020 konzorcium piatich európskych univerzít a výskumných pracovísk, v úzkej spolupráci so zástupcami občianskej spoločnosti a zainteresovanými aktérmi na národnej úrovni aj na úrovni EÚ.

Ambíciou projektu je identifikovať vplyv politického diskurzu na postoje a prosociálne či antisociálne správanie voči Rómom, zhodnotiť existujúce antidiskriminačné intervencie a navrhnúť ich zlepšenia založené na analýze rôznych normatívnych spoločenských kontextov. Výsledky projektu sa využijú na vytvorenie praktického manuálu na dizajnovanie antidiskriminačných intervencií. Informácie o projekte budeme komunikovať tvorcom politík, mimovládnym neziskovým organizáciám, akademickým výskumníkom a verejnosti na lokálnej aj národnej a európskej úrovni.

Cieľom úvodného stretnutia bolo získať spätnú väzbu od zástupcov mimovládnych organizácií, ako aj od tvorcov politík a diskutovať, ako zistenia projektu čo najefektívnejšie komunikovať zainteresovaným aktérom tak, aby sa premietli aj do tvorby antidiskriminačných politík na národnej či EÚ úrovni. Z radov zástupcov občianskej spoločnosti a tvorcov politík sa stretnutia zúčastnili Danut Dumitru (Roma Education Fund Rumunsko), Zita Gurmai (poslankyňa Európskeho parlamentu), Bernard Rorke (European Roma Rights Centre), Bernadett Szél (poslankyňa maďarského parlamentu) a za Slovensko Ľuboš Kovács z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Celkový rozpočet projektu pre konzorcium je 430-tisíc EUR, 80 % financuje EÚ. Grant sa realizuje pod číslom 808062—PolRom—REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017. Konzorcium vedie Eötvös Loránd University, Budapešť, v spolupráci s Univerzitou v Limericku, Univerzitou Paris-Nanterre, Univerzitou v Iasi a Slovenskou akadémiou vied. Na Slovensku je partnerom projektu Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Barbara Lášticová, Lucia Hargašová, ÚVSK SAV

Foto: ÚVSK

Príloha

PolRom projektový tím / PolRom project team