Aktuality

Vedecká spolupráca s Ukrajinou

Vložil(a): J. Barančík, 2.5.2008, videné 2740-krát

 

Dňa 24. apríla podpísala Slovenská akadémia vied a Národná akadémia vied Ukrajiny Protokol o vedeckej spolupráci na roky 2008-2010.

Za Slovenskú akadémiu vied protokol podpísal vedecký sekretár SAV Ľubomír Falťan a za ukrajinskú stranu 1. podpredseda Národnej akadémie vied a vedecký sekretár Ananatolij P. Špak. Na stretnutí sa ďalej zúčastnili za slovenskú stranu Peter Kic z veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve a vedúci odboru medzinárodnej spolupráce Úradu SAV Ján Barančík. Národnú akadémiu vied Ukrajiny (NAVU) ďalej reprezentovali členovia predsedníctva NAVU a odboru zahraničných vzťahov.

Podpisu predchádzala vzájomná informácia o súčasných procesoch, organizačnej štruktúre a medzinárodných aktivitách, ktoré charakterizujú obe akadémie a o potrebe vytvoriť podmienky pre rozvoj konkrétnej projektovej spolupráce medzi oboma inštitúciami.

Právnym rámcom pre vzájomnú spoluprácu je Dohoda o vedeckej spolupráci medzi SAV a NAVU z roku 2004. Súčasťou Dohody bol Vykonávací protokol na obdobie rokov 2005-2007 so zoznamom projektov na príslušné obdobie. Pri podpísaní Dohody, vrátane protokolu bolo schválených 9 spoločných slovensko-ukrajinských výskumných projektov.

Výmenná kvóta je 20 týždňov ročne pre krátkodobé pobyty, ktoré sú určené predovšetkým na riešenie spoločných projektov. Dvadsať percent z celkovej kvóty je vydelená na účasť na medzinárodných kongresoch, medzinárodných konferenciách a sympóziách. Vedecká spolupráca sa realizuje vo forme výmeny vedcov za účelom riešenia spoločných vedecko-výskumných projektov, výmenou vedeckých informácií, literatúry, skúseností a účasťou na medzinárodných konferenciách. Výmenná kvóta bola v posledných rokoch na oboch stranách vyvážená (2005, 2006, 2007). Počet spoločných vedecko-výskumných projektov vzrástol z pôvodných 9 na terajších 17 projektov. Kvóta je viazaná predovšetkým na spoločné projekty. V súčasnosti je celkový počet projektov s Ukrajinou 36; z toho 1 je v rámci európskych programov, 17 je v rámci MAD, 4 sú na základe medziústavných dohôd a 14 je na základe iných dohôd. V rámci medzivládnej bilaterálnej spolupráce SR – Ukrajina na roky 2008-2009 z celkového počtu schválených projektov (12) sú dva projekty zo SAV (Fyzikálny ústav SAV a Elektrotechnický ústav SAV).


Obe strany si ďalej vymenili názory na poslanie a úlohy akadémií v oblasti zahraničnej vedeckej spolupráce.

Vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru sa sťažili podmienky prijímania vedeckých pracovníkov z krajín z vízovou povinnosťou.

V nadväznosti na signály z ukrajinskej strany sa obrátila SAV listom vedeckého sekretára SAV na príslušný odbor Ministerstva zahraničných vecí SR a veľvyslanectvo SR v Kyjeve so žiadosťou o uľahčenie vydávania víz a zjednodušenie tohto procesu pre vedeckých pracovníkov, ktorí prichádzajú na ústavy SAV v rámci medziakademických dohôd.

Súčasťou pobytu na NAVU bola aj návšteva v Sociologickom ústave NAVU (Institute of Sociology) a v Ústave Demografie a sociálnych štúdií NAVU (Institute for Demography and Social Studies). V oboch prípadoch bola delegácia SAV prijatá riaditeľmi ústavov s účasťou vedúcich jednotlivých výskumných oddelení. Obe strany sa informovali o celkovom vedecko-výskumnom zameraní našich pracovísk, o štruktúre ich fungovania a porovnávalo sa aj zameranie programových a projektových aktivít. Ukazuje sa, že celý rad projektov má podobnú tematickú orientáciu, čo vytvára dobré predpoklady pre možnú výmenu poznatkov, ale aj pre hľadanie konkrétnych foriem projektovej spolupráce. Z tohto pohľadu by ukrajinská strana privítala, keby aj prostredníctvom nás mohla byť vťahovaná do širších medzinárodných projektov.

Ján Barančík
vedúci Odboru medzinárodnej spolupráce Úradu SAV
Príloha

Anatolij P. Špak, 1. podpredseda NAVU a Ľubomír Falťan, vedecký sekretár SAV po podpise dohody.
Príloha

Vedecký sekretár SAV Ľubomír Falťan pri podpise dohody.
Príloha

Anatolij P. Špak, 1. podpredseda NAVU.
Príloha

Počas rokovania (zľava) Jan Barančík, vedúci OMS a Ľubomír Falťan, vedecký sekretár SAV.
Príloha

V. M. Vorona, riaditeľ Sociologického ústavu NAVU pri prezentácii.
Príloha

Prof. Ella M. Libanova, riaditeľka Ústavu demografie a sociálnych štúdií NAVU pri diskusii s Ľ. Falťanom.
Príloha

Príloha

Príloha