Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Dve Reštavrácie z 19. storočia: Ján Kalinčiak a Ignác Nagy

In: Slovenská literatúra, vol. 69, no. 4
Ivan Halász Číslo ORCID - Gábor Schweitzer Číslo ORCID

Details:

Year, pages: 2022, 402 - 414
Language: slo
Keywords:
kortešačky, literatúra, stolica, Uhorsko, voľby, zemianstvo
election campaign, literature, county, Hungary, election, gentry
Article type: II. Rozhľady / II. Views
About article:
Voľby boli súčasťou uhorskej politickej kultúry už aj pred rokom 1848, čo sa odrazilo i v literatúre jednotlivých uhorských národov, osobitne v maďarskej a slovenskej. Román Jána Kalinčiaka (1822 – 1871) Reštavrácia z roku 1860 preto vôbec nebol ojedinelým javom. Pod týmto názvom vydal už v roku 1842 svoju veselohru populárny maďarský dramatik Ignác Nagy (1810 – 1854). Kalinčiakov román bol napriek neskoršiemu vzniku menej politickým dielom ako Nagyova veselohra, ktorá sa v kontexte stoličných volieb venovala aj takým závažným otázkam ako emancipácia žien, židov a zrovnoprávnenie väčšiny obyvateľstva so zemanmi, respektíve odstránenie ich politického monopolu a daňového zvýhodnenia. Kalinčiak sa viac sústredil na familiárny zápas dvoch zemianskych klanov vo vymyslenej severouhorskej stolici, ktorý skončil zmierením. Aj národnostnej otázke sa venoval len okrajovo. Obe diela však majú aj mnoho spoločného. Okrem opisovaného sociálneho prostredia a charakteru hlavnej zápletky je to hlavne vysoká frekvencia latinských a iných starosvetských jazykových výrazov, relatívne realistický opis udalostí, časté využívanie humorných motívov a tiež biedermeierovsky ladený koniec deja.
Elections were a stable part of Hungarian political culture even before the eventful year of 1848. As such they were reflected in individual national literatures written in Hungary – especially in the Hungarian and Slovak ones. The novel by Ján Kalinčiak (1822 – 1871) Reštavrácia ([County elections], 1860) was thus not the only literary text that portrayed these events. In 1842, the popular Hungarian playwright Ignác Nagy (1810 – 1854) published a comedy under the same title. The novel by Ján Kalinčiak, despite the fact that it was published later, is much less political in its nature than Nagy’s play which in the context of county elections addressed such issues as the emancipation of women, the rights of Jews and the elimination of the political monopoly and tax advantages enjoyed by the gentry. Kalinčiak was primarily concerned with portraying a familial dispute between two gentry families in a fictitious county in northern Hungary. The dispute was resolved harmoniously and the national issues were addressed only marginally. Nevertheless, the novel and the play still have a lot in common. Besides the described social environment and the character of the main plot, these concern the frequent use of Latin expressions and dated language in general, the relatively realistic description of the events, frequent humorous motives, and the fact that the ending bears features of biedermeier style.
How to cite:
ISO 690:
Halász, I., Schweitzer, G. 2022. Dve Reštavrácie z 19. storočia: Ján Kalinčiak a Ignác Nagy. In Slovenská literatúra, vol. 69, no.4, pp. 402-414. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.4.7

APA:
Halász, I., Schweitzer, G. (2022). Dve Reštavrácie z 19. storočia: Ján Kalinčiak a Ignác Nagy. Slovenská literatúra, 69(4), 402-414. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.4.7
About edition:
Publisher: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature of the Slovak Academy of Sciences
Published: 21. 7. 2022