Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Súperenie a boj v romantickej koncepcii Jána Kalinčiaka

In: Slovenská literatúra, vol. 69, no. 4
Marta Fülöpová Číslo ORCID

Details:

Year, pages: 2022, 356 - 363
Language: slo
Keywords:
Ján Kalinčiak, slovenský literárny romantizmus, romantický hrdina, rytierska literatúra, koncept rivala
Ján Kalinčiak, Slovak literary Romanticism, Romantic hero, chivalric literature, the concept of the rival
Article type: II. Rozhľady - úvod / II. Views - introduction
About article:
Prozaik, básnik a pedagóg Ján Kalinčiak (1822 – 1871) je predstaviteľom subjektívnej línie slovenskej romantickej prózy. Jeho dielo ukazuje individualistický, heroický variant slovenského romantizmu, ktorý bol zameraný na hodnotu a slobodu jednotlivca aj vo vzťahu k národu. Romantizmus však pre neho neznamenal len spôsob umeleckého sebavyjadrenia, ale aj vlastnú cestu osobného hrdinstva. Jedným z indikátorov romantizmu v jeho diele je nadväzovanie na prúdy európskeho myslenia, napríklad pri zobrazení hrdinov rytierskeho typu, kde sa opieral o stredoveké východiská preferované poetikou romantizmu. Svoj literárny svet modeloval na základe konceptu vznešených rivalov, rovnocenných súperov, pričom nevytváral nepriateľské obrazy. Jeho romantizmus nie je založený na hodnotovom spore dobra a zla, ale na konkurujúcich koncepciách, ktoré pri hľadaní vlastnej autenticity zákonite na seba narážajú. Zatiaľ čo v jeho historických prózach bol romantizmus zjavný, jeho najznámejšia próza Reštavrácia (1860) sa v minulosti považovala za prejav nastupujúceho realizmu. Súčasný výskum ju však rovnako smeruje medzi súradnice romantizmu.
The writer, poet, and teacher Ján Kalinčiak (1822 – 1871) is a representative of the strand of Slovak Romantic fiction that accentuates the subject. His oeuvre helps build the individualistic, heroic variant of Slovak Romanticism, putting emphasis on the individual and freedom – also in relation to the nation. For Kalinčiak, Romanticism was not just a way of artistic self-expression, but also a path towards personal heroism. Kalinčiak’s leaning towards Romanticism is demonstrated among other things on the fact that he drew on European schools of thought concerning such issues as the portrayals of knightly characters. These drew on mediaeval models preferred in the poetics of Romanticism. Kalinčiak modelled his literary world on the basis of the concept of noble rivals, equal adversaries and his portrayals abstained from building negative characters. His version of Romanticism is not based on the fight between good and evil, but on the struggle between two competing visions of the world which in their search for authenticity naturally get into conflict. While his historical fiction is undeniably Romantic, his best known work, Reštavrácia ([County elections], 1860) used to be regarded as a transitional piece bearing elements of Realism. Current research, however, regards it as Romantic.
How to cite:
ISO 690:
Fülöpová, M. 2022. Súperenie a boj v romantickej koncepcii Jána Kalinčiaka. In Slovenská literatúra, vol. 69, no.4, pp. 356-363. 0037-6973.

APA:
Fülöpová, M. (2022). Súperenie a boj v romantickej koncepcii Jána Kalinčiaka. Slovenská literatúra, 69(4), 356-363. 0037-6973.
About edition:
Published: 21. 7. 2022