Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Baladické tendencie v operných dielach slovenských skladateľov 20. storočia

In: Slovenské divadlo, vol. 70, no. 2
Michal Ščepán

Details:

Year, pages: 2022, 109 - 131
Language: slo
Keywords:
balada, libreto, opera, Ladislav Holoubek, Eugen Suchoň, Tadeáš Salva, Juraj Beneš, Jozef Grešák, Jozef Gahér
Article type: štúdia
About article:
Pojem baladickosti sa spája predovšetkým s predstavou atmosféry ako súhrnu prvkov tragickosti, dramatickosti a lyrickosti. Prenikavá atmosféra baladickej poézie a prózy sa stala inšpiráciou pre mnohých hudobných skladateľov. K uplatneniu baladického fenoménu postupne dochádzalo nielen v kratších vokálnych útvaroch, ale i väčších vokálno-inštrumentálnych druhoch nevynímajúc operu. V priebehu 20. storočia vzniklo na Slovensku viacero operných titulov, ktoré možno na základe prítomnosti špecifických znakov označiť ako baladické. Predkladaná štúdia je zameraná na šesť vybraných slovenských operných diel, s poukázaním na hlavné inšpiračné faktory, ktoré viedli autorov opier k siahnutiu po baladickej predlohe. Približuje tiež motívy, ktoré sa vo zvolenom literárnom titule podieľajú na vytváraní daného fenoménu, aj to, k akým zásahom a odchýlkam v porovnaní s pôvodnou predlohou prišlo pri libreta a akým spôsobom skladatelia pracovali v zmysle dosiahnutia vytýčenej baladickosti pri hudobnej charakteristike postáv a dejových situácií.
How to cite:
ISO 690:
Ščepán, M. 2022. Baladické tendencie v operných dielach slovenských skladateľov 20. storočia. In Slovenské divadlo, vol. 70, no.2, pp. 109-131. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0009

APA:
Ščepán, M. (2022). Baladické tendencie v operných dielach slovenských skladateľov 20. storočia. Slovenské divadlo, 70(2), 109-131. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0009
About edition:
Publisher: Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV
Published: 30. 6. 2022
Rights:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.