Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Kvantitatívna komparatistika v literárnovednom výskume (na príklade knihy Richarda Změlíka: Konceptualizace barev v narativní fikci na pozadí kvantitativních modelů)

In: Slovenská literatúra, vol. 68, no. 4
Marek Debnár Číslo ORCID

Details:

Year, pages: 2021, 451 - 456
Language: slo
Keywords:
Richard Změlík, kvantitatívne metódy, dištančné čítanie, autorský korpus, Jan Čep
Article type: III. Diskusia / III. Discussion
About article:
Predmetom štúdie sú prístupy dištančného čítania a možnosti ich využitia v skúmaní jednotlivých sémantických oblastí autorských korpusov (respektíve subkorpusov) využiteľných v literárnej vede. Zameriava sa na skúmanie metodologických aspektov týchto prístupov, teda na adekvátnosť a možnosti implementácie niektorých lingvistických postupov do literárnovedných skúmaní. Jednotlivé otázky sú reflektované v polemike s metódami a závermi, ktoré vo svojej monografii Konceptualizácia farieb v naratívnych fikciách na pozadí kvantitatívnych modelov (Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 320 s.) uviedol český literárny vedec Richard Změlík, na príklade skúmania dát autorského korpusu českého spisovateľa Jana Čepa (1902 – 1973). Text je príspevkom k širšej diskusii o kvantitatívnych metódach dištančného čítania, ich využiteľnosť v literárnej vede a tvorbu tak špecializovaných autorských, ako aj referenčných všeobecných vyvážených literárnych korpusov.

The article focuses on distant reading approaches and the ways literary studies can use these for research of various semantic fields of authors’ corpora (or subcorpora). It provides a closer look at the methodological facets of these approaches, evaluates their adequacy and the possibilities of implementation of chosen linguistic methods in literary studies. These aspects are reflected in polemics with methods and conclusions presented in Richard Změlík’s Konceptualizace barev v narativní fikci na pozadí kvantitativních modelů ([Conceptualisations of colours in narrative fiction on the background of quantitative models] Olomouc: Univerzita Palackého, 2019, 320 pp.) in which the author employed the methodology of distant reading on the corpus of fiction written by the Czech writer Ján Čep (1902 – 1973). The paper aims at contributing to a wider discussion on quantitative methods of distant reading, their application in literary studies and the creation of authors’ specialised and general reference representative literary corpora. Key words: Richard Změlík, quantitative methods, distant reading, author corpora, Jan Čep
How to cite:
ISO 690:
Debnár, M. 2021. Kvantitatívna komparatistika v literárnovednom výskume (na príklade knihy Richarda Změlíka: Konceptualizace barev v narativní fikci na pozadí kvantitativních modelů). In Slovenská literatúra, vol. 68, no.4, pp. 451-456. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2020.68.4.6

APA:
Debnár, M. (2021). Kvantitatívna komparatistika v literárnovednom výskume (na príklade knihy Richarda Změlíka: Konceptualizace barev v narativní fikci na pozadí kvantitativních modelů). Slovenská literatúra, 68(4), 451-456. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2020.68.4.6
About edition:
Publisher: Slovenská literatúra / Slovenská literatúra
Published: 13. 7. 2021