Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Možnosti a výzvy kvantitatívneho modelovania fikčnej sémantiky farieb – blízky pohľad na čítanie z diaľky (Poznámky ku knihe Richarda Změlíka Konceptualizace barev v narativní fikci na pozadí kvantitativních modelů)

In: Slovenská literatúra, vol. 68, no. 4
Peter Getlík Číslo ORCID

Details:

Year, pages: 2021, 442 - 450
Language: slo
Keywords:
Jan Čep, Richard Změlík, dištančné čítanie, kvantitatívne modelovanie, kognitívna literárna veda, sémantika farieb
Article type: III. Diskusia / III. Discussion
About article:
Témou príspevku sú kvantitatívne prístupy v literárnovednom výskume, ktoré v medziach digitálnych humanitných vied reprezentuje najmä metóda dištančného čítania zavedená Francom Morettim. Cieľom je zhodnotiť viaceré možnosti a výzvy pri využívaní danej metódy a zároveň ponúknuť nové riešenia pri vysvetľovaní zdanlivo asymetrických kvantitatívnych dát v kontexte možných interpretácií literárneho diela v perspektíve kognitívnej literárnej vedy. Podkladom úvah je reprezentatívny výskum Richarda Změlíka, ktorý vo svojej metodologicky zameranej monografii Konceptualizace barev v narativní fikci na pozadí kvantitativních modelů (Olomouc: Univerzita Palackého, 2019, 320 s.) predstavil dištančné čítanie fikčnej sémantiky farieb v próze českého spisovateľa Jana Čepa (1902 – 1973). Vďaka intenzívnej diskusii s uvedeným výskumom možno výhradne cez dáta, ktoré ponúka R. Změlík, odhaliť silné aj slabé stránky dištančného čítania. Najväčšia pozornosť je venovaná doplneniu záverov v súvislosti s Čepovou knihou Modrá a zlatá, ktorá vďaka špecifickej fikčnej sémantike farieb predstavuje výzvu pre použitú kvantitatívnu metódu.

The article takes as its topic quantitative approaches used in the study of literature. In the field of digital humanities, these are most readily represented by the method of distant reading developed by Franco Moretti. The aim of the article is to evaluate the possibilities and challenges the given method poses. At the same time, it wishes to offer new solutions with regards to the explanation of the seemingly asymmetrical quantitative data in the context of possible interpretations of a work of literature from the perspective of cognitive literary studies. Reflections presented in the paper are based on Richard Změlík’s quantitative research. In his methodologically-centred monograph Konceptualizace barev v narativní fikci na pozadí kvantitativních modelů ([Conceptualisations of colours in narrative fiction on the background of quantitative models] Olomouc: Univerzita Palackého, 2019, 320 pp.), he summarised the distant reading of colour semantics in the fiction of the Czech writer Ján Čep (1902 – 1973). A close critical reading of Změlík’s research reveals strengths and weaknesses of the method he employed. Greatest attention is paid to developing supplementary conclusions regarding the reading of Čep’s book Modrá a zlatá [Blue and gold]. The collection of short stories works with specific colour semantics and as such presents a challenge to the quantitative method employed by Změlík. Key words: Jan Čep, Richard Změlík, distant reading, quantitative modelling, cognitive literary studies, colour semantics
How to cite:
ISO 690:
Getlík, P. 2021. Možnosti a výzvy kvantitatívneho modelovania fikčnej sémantiky farieb – blízky pohľad na čítanie z diaľky (Poznámky ku knihe Richarda Změlíka Konceptualizace barev v narativní fikci na pozadí kvantitativních modelů). In Slovenská literatúra, vol. 68, no.4, pp. 442-450. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2021.68.4.5

APA:
Getlík, P. (2021). Možnosti a výzvy kvantitatívneho modelovania fikčnej sémantiky farieb – blízky pohľad na čítanie z diaľky (Poznámky ku knihe Richarda Změlíka Konceptualizace barev v narativní fikci na pozadí kvantitativních modelů). Slovenská literatúra, 68(4), 442-450. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2021.68.4.5
About edition:
Publisher: Slovenská literatúra / Slovenská literatúra
Published: 13. 7. 2021