Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top
Document infoIn: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 4

Obsah 4/2019

Details:

Year: 2019
Language: slo
Article type: VI. Obsah

About article:

Štúdie 247 Jana Kuzmíková — Stručný úvod do kognitívnej literárnej vedy a problematiky literárnosti 258 Ivana Taranenková — „Román bez hrdinu“ Ladislava Nádašiho-Jégeho 274 Ivica Hajdučeková — Po stopách jednej básne… (Interpretácia a exegéza v archívnom výskume) 285 René Bílik — Poetika kontroly (Medzi poetikou textu a poetikou udalosti) rozhľady 300 Judit Görözdi — Komparatívna maďaristika Rudolfa Chmela kronika 306 Magdalena Bystrzak — Za Jacekom Baluchom (17. 3. 1940 – 3. 7. 2019) recenzie 308 Irena Bilińska — Nábělková, Mira – Pátková, Jana (eds.): Střední Evropa Rudolfa Chmela. Studie k 80. narozeninám 312 Miriam Ambrúžová Poriezová — Buzássyová, Ľudmila –Juríková, Erika – Grusková, Jana (eds.): Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície 316 Petra Rusňáková — Brtáňová, Erika: Slovo pánovo zostáva naveky. Z kázňovej tvorby slovenských spisovateľov 18. – 19. storočia 319 Anna Bukovinová — Juhásová, Jana: Litanická forma od avantgardy po súčasnosť z vedeckého života 323 Vladimíra Mravcová — Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2019 326 Erika Brtáňová — Literatúra očami Ruda Brtáňa

Contents:Studies: Jana Kuzmíková, A Short Introduction to Cognitive Literary Studies and Literariness Ivana Taranenková, “A Novel without a Hero” of Ladislav Nádaši Jégé Ivica Hajdučeková, In the Footsteps of a Poem... (The Interpretation and Exegesis in an Archival Research) René Bílik, The Poetics of Control (In Between the Poetics of Text and the Poetics of Event) Views: Judit Görözdi, Rudolf Chmel´s Comparative Hungarian Studies.

About edition:

Publisher: Slovenská literatúra
Published: 23. 9. 2019