Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top
Document infoIn: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 5

Obsah 5/2019

Details:

Year, pages: 2019, 416 - 416
Language: slo
Article type: Obsah

About article:

Úvod: 329 Podnety Ruda Brtáňa pre súčasný výskum slovenskej literatúry 18. a 19. storočia Štúdie: 330 Erika Brtáňová — Markovičov biblický obraz ženy 346 Miloslav Vojtech — Problematika medziliterárnosti a dejín umeleckého prekladu v monografii Ruda Brtáňa venovanej Bohuslavovi Tablicovi 358 Lenka Rišková — Príležitostná básnická tvorba Bohuslava Tablica v reflexii Ruda Brtáňa 368 Martin Braxatoris — Kalendárová poézia Juraja Palkoviča a Rudo Brtáň 384 Michal Babiak — Juraj Rohoň v reflexii Ruda Brtáňa 393 Martin Navrátil — Vklad Ruda Brtáňa do edičného dotvárania Sama Chalupku Recenzie: 403 Bronislava Navarová — Škovierová, Angela (ed.): Periodiká v minulosti a súčasnosti: zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 409 Hana Lacová — Balme, Christopher: Úvod do divadelnej vedy 414 Albert Lučanský — Zambor, Ján: Stavebnosť básne

Contents: Introduction: Rudo Brtáň´s Impulses for Contemporary Research into 18th and 19th Century Slovak Literature Studies: Erika Brtáňová, Markovič´s Biblical Image of a Woman. Miloslav Vojtech, Interliterariness and the History of Literary Translation in Rudo Brtáň´s Monograph on Bohuslav Tablic Lenka Rišková, Occasional Poetry Production by Bohuslav Tablic in Rudo Brtáň´s Reflection Martin Braxatoris, Calendar Poetry by Juraj Palkovič and Rudo Brtáň Michal Babiak, Juraj Rohoň in Reflection by Rudo Brtáň Martin Navrátil, Rudo Brtáň´s Contribution to the Editorial Completion of Samo Chalupka. Inhalt: Einleitung: Die Anregungen Rudo Brtáňs für die zeitgenössische Forschung der slowakischen Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts Studien: Erika Brtáňová, Das biblische Frauenbild Pavol Markovič’ Miloslav Vojtech, Die Interliterarizität und Geschichte der literarischen Übesetzung in der Bohuslav Tablic gewidmeten Monografie Rudo Brtáňs Lenka Rišková, Gelegenheitsdichtung Bohuslav Tablic’ in der Reflexion Rudo Brtáňs Martin Braxatoris, Die Kalenderdichtung Juraj Palkovič’ und Rudo Brtáň Michal Babiak, Juraj Rohoň in der Reflexion Rudo Brtáňs Martin Navrátil, Der Beitrag Rudo Brtáňs zur editorischen Verarbeitung des Werkes Samo Chalupkas

About edition:

Publisher: Slovenská literatúra
Published: 23. 10. 2019