Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top
Document infoIn: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 5
Martin Navrátil Číslo ORCID

Vklad Ruda Brtáňa do edičného dotvárania Sama Chalupku

Details:

Year, pages: 2019, 393 - 402
Language: slo
Keywords: Rudo Brtáň (1907 – 1998) – Samo Chalupka (1812 – 1883): Spevy – literárny romantizmus – edícia – editorská interpretácia / Rudo Brtáň (1907 – 1998), Samo Chalupka (1812 – 1883): Songs, literary Romanticism, edition,editorial interpretation
Article type: II. Štúdie / Studies

About article:

Cieľom príspevku je preskúmať vklad edičnej práce Ruda Brtáňa (1907 – 1998) pri dotváraní a prezentovaní autorského profilu romantického básnika Sama Chalupku (1812 – 1883). Chalupka sa počas svojho života stal autorom jedinej knihy poézie nazvanej Spevy. Nasledujúci vydavatelia a editori rôznym spôsobom do jej kompozície zasahovali a neskôr dopĺňaním časopisecky publikovaných básní a básní z rukopisov pristúpili aj k zostavovaniu súborného diela. Brtáňova práca nadväzovala na edičné výstupy jeho predchodcov, využívala postupne navrstvované poznatky o Chalupkovej poézii a sama sa stala prameňom pre budúcich editorov Chalupkovej poézie, resp. diela (naposledy, v roku 2014, ponúkla obraz Chalupkovej tvorby naprieč žánrami Janka Pácalová vo výbere Básne a starožitnosti). V snahe postihnúť Brtáňov význam v tomto reťazci pristupujeme k porovnaniu relevantných vydaní Chalupkovho diela – Spevy z rokov 1868, 1898 a 1912, Básnické dielo z rokov 1952 a 1973, a Básne a starožitnosti (2014). Jednou z predností sprevádzajúcich Brtáňov edičný výkon bolo to, že mal nateraz ako posledný šancu pracovať s niektorými autentickými prameňmi a pokúsil sa čitateľom predložiť aj vybrané fragmenty Chalupkovej poézie. Príspevok odhaľuje jednak Brtáňove postupy pri výskume Chalupkovej poézie, jeho spôsob komentovania a informovania o jeho výskume, a jednak skúma ním kanonizovaný obraz básnika. Mapovanie týchto edícií tiež ukazuje, že edičná prezentácia básnika je zároveň editorskou interpretáciou jeho diela a zdôraznením istých čŕt na úkor iných.

The goal of the paper is to explore the contribution of Rudo Brtáň´s (1907 – 1998) editorial work in completing and presenting the author profile of the Romantic poet Samo Chalupka (1812 – 1883). During his life Chalupka became the author of the only poetry book titled Spevy/Songs. The later publishers and editors made various interventions in its composition, and by adding poems published in magazines and poems from manuscripts they came to compile Chalupka´s collected works. Brtáň´s work expanded on the editorial outcomes of his predecessors, it made use of the gradually gained knowledge of Chalupka´s poetry and it alone became a resource for the future editors of Chalupka´s poetry or work (most recently in 2014 an overview of Chalupka´s production across genres was offered by Janka Pácalová in her compilation Básne a starožitnosti/Poems and Antiquities). In an effort to define Brtáň´s signifance in this chain a comparison of relevant editions of Chalupka´s work was made – Spevy/Songs published in the years 1868, 1898 and 1912, Básnické dielo/Poetic Works published in 1952 and 1973, and Básne a starožitnosti/Poems and Antiquities (2014). One of the strengths lying in Brtáň´s editorial performance was the fact that he was the last to date to have an opportunity to work with some of the authentic resources and to attempt at offering readers selected fragments of Chalupka´s poetry. The paper reveals Brtáň´s methods of researching Chalupka´s poetry, his way of making comments on and giving information about his research, and it also examines the canonical image of the poet. Mapping of the editions also shows that an editorial presentation of the poet implies an editorial interpretation of his work and putting emphasis on certain features of his work at the expense of others.

How to cite:

ISO 690:
Navrátil, M. 2019. Vklad Ruda Brtáňa do edičného dotvárania Sama Chalupku. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.5, pp. 393-402. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Navrátil, M. (2019). Vklad Ruda Brtáňa do edičného dotvárania Sama Chalupku. Slovenská literatúra, 66(5), 393-402. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

About edition:

Publisher: Slovenská literatúra
Published: 23. 10. 2019