Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top
Document infoIn: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 5
Martin Braxatoris

Kalendárová poézia Juraja Palkoviča a Rudo Brtáň

Details:

Year, pages: 2019, 368 - 383
Language: slo
Keywords: kalendárová tvorba, príležitostná poézia, Juraj Palkovič (1769 – 1850), Rudo Brtáň (1907 – 1998)/ calendar poetry, occasional poetry, Juraj Palkovič (1769 – 1850), Rudo Brtáň (1907 – 1998)
Article type: II. Štúdie / Studies

About article:

Cieľom štúdie je spoznanie podôb kalendárovej poézie Juraja Palkoviča (1769 – 1850) a posúdenie spoľahlivosti súvisiacich výskumných záverov Ruda Brtáňa (1907 – 1998). Východiskom je Palkovičova kalendárová edícia Větší a zvláštnější nový i starý kalendář, ktorej jednotlivé vydania mali relatívne stále poetické časti: v kalendárovej časti tzv. verše pod mesiacmi, v pranostike básne k ročnému obdobiu a v prílohe ku kalendáru tzv. humorné „rozprávky“. Hoci sa danými textami viacerí bádatelia, osobitne Rudo Brtáň, už zaoberali, jestvujúce zistenia a závery si vyžadujú prinajmenšom overenie, rozšírenie a prípadné korekcie. Štúdia sa zameriava na tematicko-motivické, rétoricko-poetické a prozodické aspekty pramenných textov a ponúka ich komplexné spracovanie na ploche všetkých ročníkov kalendára (1805 – 1848). Z prozodického, poetologického i textologického hľadiska (otázka autorskej atribúcie) venuje pozornosť klasicisticky, resp. rokokovo ladeným básňam na tému ročných období. Básne pod mesiacmi využíva ako cenný zdroj poznania vývinu Palkovičovej tvorivej osobnosti, všíma si dynamiku ich tematiky, rétoricko-poetickú a prozodickú stránku. Prierezovo sledovanými literárnymi motívmi, v rámci celej Palkovičovej kalendárovej poézie, sú motív ženy a motív alkoholu. Závery ukazujú, že výsledky Brtáňovho bádania v tejto oblasti sú stále cenné, i keď v značnej miere selektívne. Pre súčasného bádateľa plnia nezastupiteľnú úlohu predovšetkým pri získavaní orientácie v širokej pramennej báze, ukazuje sa však, že samotné pramene si vyžadovali nové komplexné čítanie, ktoré provokuje aj celý rad ďalších nevyriešených otázok.

The goal of the paper is to explore the forms of calendar poetry written by Juraj Palkovič (1769 – 1850) and to assess the reliability of the related research conclusions drawn by Rudo Brtáň (1907 – 1998). The starting point is Palkovič´s calendar edition Větší a zvláštnější nový i starý kalendář/A bigger and more interesting new and old calendar, the individual editions of which had more or less permanent poetic sections in it: in the calendar part so-called poems under the months, in the weather lore poems related to the season and in the insert of the calendar so-called humorous „fairy-tales“. Although the texts in question were analyzed by several researchers, in particular by Rudo Brtáň, the existing findings and conclusions require at least verification, further expansion or, if necessary, corrections. The paper focuses on the thematic and motivic, rhetoric and poetic and prosodic aspects of the original texts and offers complex processing of them in the scope of all the editions of the calendar (1805 – 1848). From the viewpoint of prosody, poetology and textology (the issue of the author attribution) the paper pays attention to classicisism or roccoco style poems about four seasons. The poems under the months are used to study the development of Palkovič´s creative personality, it takes notice of the dynamics of the themes, the rhetoric, poetic and prosodic aspects. The literary motifs monitored throughout Palkovič´s calendar poetry include the motif of a woman and the motif of alcohol. The conclusions show that the results of Brtáň´s research in this area are still valuable, although rather selectively. They are invaluable for contemporary researchers when trying to orient themselves in the wide resource base, however, it shows that the original texts require new complex reading, which raises a number of questions still unanswered.

How to cite:

ISO 690:
Braxatoris, M. 2019. Kalendárová poézia Juraja Palkoviča a Rudo Brtáň. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.5, pp. 368-383. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Braxatoris, M. (2019). Kalendárová poézia Juraja Palkoviča a Rudo Brtáň. Slovenská literatúra, 66(5), 368-383. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

About edition:

Publisher: Slovenská literatúra
Published: 23. 10. 2019