Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top
Document infoIn: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 5
Lenka Rišková

Príležitostná básnická tvorba Bohuslava Tablica v reflexii Ruda Brtáňa

Details:

Year, pages: 2019, 358 - 367
Language: slo
Keywords: príležitostná poézia, Bohuslav Tablic (1769 – 1832), Rudo Brtáň (1907 – 1998), poetická hodnota, subjektívnosť, stereotyp, literatúra na prelome 18. a 19. storočia / occasional poetry, Bohuslav Tablic (1769 – 1832), Rudo Brtáň (1907 – 1998), poetic value
Article type: II. Štúdie / Studies

About article:

Príležitostná poézia je dôležitou súčasťou literárnej produkcie Bohuslava Tablica (1769 – 1832). Reflektoval ju aj literárny historik Rudo Brtáň (1907 – 1998) v prácach zameraných na literatúru z prelomu 18. a 19. storočia, resp. vo svojej monografii Bohuslav Tablic (1769 – 1832). Život a dielo z roku 1974. Príležitostnú poéziu nevylúčil ako osobitnú a už vôbec nie ako menejcennú skupinu textov bez výraznejšej výpovednej hodnoty, ale prisúdil jej dôležitú funkciu a významnú úlohu pri formovaní tak básnického profilu B. Tablica, ako aj súvekej slovenskej literatúry. Prostredníctvom syntézy Brtáňových hodnotení príležitostnej poézie B. Tablica v súčinnosti s reflektovaním výsledkov aktuálnych analýz jednotlivých básnických textov sa príspevok zameriava na postihnutie zásadného posunu Tablicovho básnického výrazu v tomto osobitom type básnickej produkcie s výrazným aktualizačným rozmerom, kde už samotná aktuálnosť bola zárukou istej atraktivity. Hoci vzhľadom na výsledky súčasného výskumu bude zrejme potrebné pristúpiť k istému prehodnoteniu niektorých konštatovaní R. Brtáňa, viaceré jeho zistenia, a predovšetkým východisková pozícia rešpektu voči poézii príležitostného charakteru, ostávajú dôležitými impulzmi pre ďalšie literárnohistorické i poetologické analýzy a interpretácie Tablicovho diela ako celku.

Occasional poetry is an important part of literary production by Bohuslav Tablic (1769 – 1832). It was reflected on by the literary historian Rudo Brtáň (1907 – 1998) in his works focused on literature written at the turn of the 19th century or in his monograph Bohuslav Tablic (1769 – 1832). Život a dielo/Bohuslav Tablic (1769 – 1832). Life and Work published in 1974. He did not exclude the occasional poetry as a peculiar or even inferior group of writings without a notable message but he attributed it an important function and a significant role in forming the poetic profile of Bohuslav Tablic as well as Slovak literature of that time. The synthesis of Brtáň´s assessments of B. Tablic´s occasional poetry along with the results of the contemporary analyses of individual poetic texts form the basis for this paper that concentrates on defining the development of Tablic´s poetic means of expression in this particular type of poetic production featuring a distinct updating dimension, where the up-to-date nature alone was a guarantee of certain attractiveness. Although the results of the contemporary research make it necessary to reassess some of R. Brtáň´s conclusions, several of his findings, especially the starting position of respect for occasional poetry, remain an important impulse for further literary historical analyses and interpretations of Tablic´s work as a whole.

How to cite:

ISO 690:
Rišková, L. 2019. Príležitostná básnická tvorba Bohuslava Tablica v reflexii Ruda Brtáňa. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.5, pp. 358-367. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Rišková, L. (2019). Príležitostná básnická tvorba Bohuslava Tablica v reflexii Ruda Brtáňa. Slovenská literatúra, 66(5), 358-367. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

About edition:

Publisher: Slovenská literatúra
Published: 23. 10. 2019